Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018 
26/01/2018 
 

    Căn cứ Quyết định số 2341/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2018. Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018, cụ thể như sau:

    I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
    1. Xác định trách nhiệm của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong việc tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong phạm vi mình đảm nhiệm phải đảm bảo về tiến độ, thời gian thực hiện, cơ chế phối hợp hoàn thành theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Sở (ban hành kèm theo Quyết định số 96/QĐ-STP ngày 14/11/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp).
    2. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, kế hoạch về cải cách hành chính năm 2018 với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”; tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác CCHC nhà nước, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức
    3. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với việc đưa việc tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của Sở.
    4. Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra; phổ biến nội dung CCHC kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu của Ngành.
    II. NỘI DUNG
    1. Tuyên truyền, quán triệt tại các cuộc họp giao ban và triển khai Ngày pháp luật nội dung các văn bản của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 (Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 23/8/2016 của HĐND tỉnh và Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh); Nghị quyết số 13-NQ/ĐU ngày 27/9/2016 của Đảng ủy Sở về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 1571/KH-STP ngày 26/10/2016 của Sở về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 96/QĐ-STP ngày 14/11/2017 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Sở.
    2. Phổ biến, tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung của các Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số mức độ hài lòng (SIPAS) và Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); trong đó tập trung vào các nội dung được Ban chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh phân công cho Giám đốc Sở Tư pháp tại Quyết định số 2125/QĐ-BCĐ ngày 29/8/2016.
    3. Tiếp tục thực hiện việc công bố, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử thành phần của Sở.
    4. Viết tin, bài liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính, tình hình thực hiện các Chỉ số cải cách hành chính, gương người tốt việc tốt trong quá trình cải cách hành chính để đưa tin, tuyên truyền và nhân rộng.
    5. Phối hợp với Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh thông tin, tuyên truyền về các nội dung liên quan đến cải cách hành chính tại Sở.
    III. THỜI GAIN THỰC HIỆN
    Từ ngày 01/01/2018 đến tháng 11/2018.
    IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
    1. Trên cơ sở các nội dung đã được đề ra tại Kế hoạch này, yêu cầu lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở xác định các nhiệm vụ cụ thể thuộc trách nhiệm của đơn vị mình, kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả và báo cáo kết quả về Văn phòng Sở để tổng hợp.
    2. Văn phòng Sở có trách nhiệm giúp lãnh đạo Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch và tham mưu Lãnh đạo Sở tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

Văn phòng