Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
KẾ HOẠCH Tuyên truyền Hội nghị điển hình tiên tiến của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V tiến tới Đại hội thi đua yêu nước các cấp 
11/03/2020 
 

Thực hiện Quyết định số 57/QĐ-BTP ngày 13/01/2020 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, Công văn số 5008/BTP-TĐKT ngày 17/12/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội thi đua yêu nước, Hội nghị điển hình tiên tiến ở các đơn vị tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V; Ngày 10/3/2020 Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch Tuyên truyền Hội nghị điển hình tiên tiến của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V tiến tới Đại hội thi đua yêu nước các cấp với nội dung như sau:

    I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
    - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống và những đóng góp của ngành Tư pháp Việt Nam trong 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 – 28/8/2020) đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
    - Đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng ngành Tư pháp giai đoạn 2016 – 2020 (từ sau Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV đến nay) với chủ đề: “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016 – 2020”.
    - Biểu dương thành quả chung các phong trào thi đua yêu nước, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong ngành Tư pháp Ninh Thuận từ năm 2015 đến nay nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của Khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và hướng tới thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025.
    - Tổ chức tuyên truyền đạt hiệu quả, quy mô các hoạt động, phong trào chào mừng ngày truyền thống ngành Tư pháp Viêt Nam và Đại hội thi đua ngành Tư pháp lần V nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chú trọng xây dựng, phát triển những điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến trong các lĩnh vực công tác, đồng thời là cơ sở để đánh giá, khen thưởng.
    II. NHỮNG NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH TƯ PHÁP LẦN THỨ V VÀ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ X
    1. Nội dung tuyên truyền
    - Phổ biến quán triệt thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền những thành quả đạt được của phong trào thi đua các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tạo không khí sôi nổi hướng đến Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Tư pháp giai đoạn 2020 – 2025.
    - Tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện sâu rộng, toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua “ngành Tư pháp thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2020”, “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016 – 2020” gắn với tổ chức thực hiện các phong trào thi đua: “ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2020, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2016 – 2025 và các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề khác để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020, lập thành tích thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc  lần thứ XIII, kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp, Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020.
    - Giới thiệu tuyên truyền kết quả các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, các mô hình mới, cách làm hay trên lĩnh vực liên quan, những kinh nghiệm về tổ chức và lãnh đạo phong trào thi đua yêu nước theo Kế hoạch số 1934/KH-STP ngày 23/10/2019 về tổ chức hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống ngành Tư pháp (28/81945-28/82020).
    - Tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong ngành  Tư pháp tỉnh Ninh Thuận qua đó khơi dậy, cổ vũ tinh thần đoàn kết, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động, tạo động lực mới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao ngành Tư pháp.
    2. Hình thức tuyên truyền
    2.1. Tăng cường tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài ngành Tư pháp về ngày truyền thống 75 năm (28/8/1945 – 28/8/2020) xây dựng và phát triển ngành Tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.
    - Đơn vị chủ trì: Phòng Nghiệp vụ 1.
    - Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.
    - Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
    2.2. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trong toàn ngành, tập trung vào các nội dung cũng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết nội bộ, đổi mới lề lối làm việc, hành động, sáng tạo, hiệu quả, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện văn hóa công sở gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức ngành Tư pháp để lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.
    - Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở.
    - Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở.
    - Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
    2.3. Tổ chức Hội thao chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam và chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Tư pháp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII, Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
    - Đơn vị chủ trì: Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp.
    - Đơn vị phối hợp: Đoàn thanh niên Sở Tư pháp, Các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
    - Thời gian thực hiện: Quý II/2020.
    2.4. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Tư pháp giai đoạn 2020-2025, khen thưởng, tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu trong giai đoạn 2015 – 2020. 
    - Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở.
    - Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở.
    - Thời gian thực hiện: Quý II/2020.  
    III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
    Căn cứ Kế hoạch này, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tổ chức quán triệt, triển khai đến từng công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện...
(Kế họach)

Văn phòng