Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) về “Thiết chế pháp lý” năm 2017 
27/02/2017 
 

    Thực hiện Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về Ban hành chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020, Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nâng cao chỉ số (PCI) về “Thiết chế pháp lý” năm 2017 với nội dung sau:

    I.  MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
    Tập trung nghiên cứu, tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện nâng cao hiệu quả và chất lượng các hoạt động về thiết chế pháp lý, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo sự tin tưởng của doanh nghiệp vào thiết chế pháp lý ở địa phương, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
    II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC
    1. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về xây dựng, kiểm tra, rà soát và theo dõi thi hành văn bản Quy phạm pháp luật (QPPL). 
    a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định về chương trình xây dựng văn bản QPPL của tỉnh năm 2017 (tháng 12/2016); các kế hoạch triển khai  thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2017 trên địa bàn tỉnh (tháng 01/2017).
    b) Nâng cao chất lượng thẩm định, đảm bảo tiến độ xây dựng văn bản QPPL phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý những văn bản trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội địa phương, đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, thủ tục hành chính, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm hoàn thiện hệ thống thể chế, làm cơ sở cho việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh.
    c) Phối hợp với các Sở, ngành, doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh; nâng cao nghiệp vụ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế thông qua họp giao ban định kỳ hàng quý, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của pháp chế, góp phần nâng cao tính khả thi, hiệu quả kinh tế-xã hội của văn bản QPPL, nhất là văn bản QPPL trên lĩnh vực kinh tế, thu hút đầu tư. 
    d) Phối hợp với các ngành chức năng, các cơ quan đơn vị có liên quan đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp trong thời gian tới.
    2. Nâng cao chất lượng hoạt động công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC). 
    a) Xác định công tác kiểm soát thủ tục hành chính là nhiệm vụ trực tiếp, cụ thể, thiết thực, góp  phần đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu về cải cách TTHC, bảo đảm thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. 
    b) Tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời, đầy đủ các Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh (tháng 12/2016). 
    c) Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là “cắt giảm thời gian thực hiện trên từng thủ tục” theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 – 2020.
    d) Nâng cao chất lượng TTHC ở tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là TTHC liên quan tới người dân, doanh nghiệp, nhằm góp phần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cải cách TTHC toàn diện, hiệu quả để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao đời sống của Nhân dân, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
    đ) Phối hợp, đôn đốc các Sở, ngành kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố chuẩn hóa Thủ tục hành chính ở các cấp và niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời TTHC.
    3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp và Nhân dân.
    a) Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chỉ đạo triển khai kịp thời các luật, văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; đổi mới hình thức tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân và doanh nghiệp, thực hiện tốt khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
    b) Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các Hội, đoàn thể và các tổ chức kinh tế trong việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 
    c) Tăng cường công tác truyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức của ngành về ý nghĩa tầm quan trọng của việc cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh đối với việc cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. 
    4. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; mở rộng phạm vi hoạt động để người dân có thể dễ dàng tiếp cận và nhận được những hỗ trợ thực sự cần thiết.
    5. Chủ động phối hợp với các cơ quan tố tụng, Thanh tra tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp hành động thực hiện chỉ số thiết chế đảm bảo hiệu quả, thiết thực tạo niềm tin cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các quyền của mình trước pháp luật. Phối hợp với Tòa án nhân dân các cấp thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Luật Phá sản năm 2014.
    III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
    1. Các Phòng: Xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL tham mưu nội dung 1; Kiểm soát thủ tục hành chính tham mưu nội dung 2; Phổ biến, giáo dục pháp luật tham mưu nội dung 3; Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tham mưu nội dung 4 và Bổ trợ tư pháp tham mưu nội dung 5; chủ động tham mưu lãnh đạo Sở và tổ chức triển khai thực hiện có kết quả các nội dung được phân công tại kế hoạch này.
    2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ chung và có liên quan.
    3. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc việc triển khai tổ chức thực hiện các nội dung kế hoạch; tổng hợp, tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo theo quy định./.

KSTTHC