Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 85/QĐ-BTP ngày 10/01/2018 
22/01/2018 
 

    Thực hiện Quyết định số 85/QĐ-BTP ngày 10/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch thực hiện với những nội dung sau:

    I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
    1. Mục tiêu
    Xác định đầy đủ, phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tư pháp đã được xác định tại Quyết định số 85/QĐ-BTP ngày 10/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2018, góp phần:
    - Phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của Ngành trong năm 2018, trong đó tập trung nâng cao chất lượng trong việc thẩm định, góp ý, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, nâng cao hiệu quả tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành; tăng cường chất lượng, hiệu quả một số dịch vụ công và dịch vụ pháp lý góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của Nhân dân.
    - Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
    2. Yêu cầu:
    - Bám sát các nhiệm vụ tại Quyết định số 85/QĐ-BTP ngày 10/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2018. 
    - Các nhiệm vụ được xác định có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện và đảm bảo tính khả thi.
    - Phân công trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, đồng thời tăng cường phối kết hợp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ.
    II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
    1. Tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Theo dõi việc thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của HĐND và UBND đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng theo Chương trình đã được phê duyệt. Nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo Luật định; tham gia đóng góp các dự án Luật, dự thảo văn bản áp dụng pháp luật của các cấp, các ngành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, khả thi, hợp lý của dự thảo văn bản và việc quy định thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2018 của Tỉnh.
    Chú trọng công tác tổ chức thi hành pháp luật, nhất là các luật mới được Quốc hội thông qua như Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Luật trợ giúp pháp lý, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015, Luật tiếp cận thông tin gắn với triển khai hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật sau khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật. Chủ động phản ứng chính sách pháp luật, phát hiện, xử lý các văn bản trái pháp luật, không phù hợp với thực tiễn, nhất là các vấn đề pháp lý liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nhất là đẩy mạnh triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 và Chương trình hỗ trợ pháp lý của tỉnh. Chuẩn bị tốt công tác đánh giá tình hình triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013 để tham mưu xây dựng Báo cáo của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp theo quy định. 
    2. Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ngành và pháp chế, trong đó tập trung vào những lĩnh vực trực tiếp gắn liền với người dân, doanh nghiệp như hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước, trợ giúp pháp lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. 
    3. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo các Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
    4. Tiếp tục tham mưu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật. 
    5. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đồng thời, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực tư pháp nhất là lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, lý lịch tư pháp, hộ tịch, chứng thực; tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ngành và tư vấn các vụ việc do UBND tỉnh giao, đặc biệt là vụ việc phức tạp, kéo dài để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. 
    6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong các hoạt động của Ngành, nhất là các lĩnh vực liên quan đến lý lịch tư pháp, hộ tịch. Ứng dụng công nghệ thông tin thực chất, hiệu quả hơn nữa, góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác, đưa các lĩnh vực công tác tư pháp thực sự đến gần, thân thiện với người dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. 
    Phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp, thực hiện chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp.
    7. Đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong ngành Tư pháp.
    III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ 
    Trên cơ sở bám sát mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu nêu trên, ngành Tư pháp tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể thực hiện Quyết định số 85/QĐ-BTP ngày 10/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2018.
    (kèm theo Phụ lục).
    V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
    1. Căn cứ Kế hoạch này, các phòng và đơn vị thuộc Sở có Kế hoạch cụ thể của phòng, đơn vị mình để tổ chức thực hiện. Hàng tháng, quý các phòng, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở có trách nhiệm đánh giá những việc làm được và chưa làm được để báo cáo Giám đốc Sở xem xét, cho ý kiến.
    2. Căn cứ Kế hoạch này và nhiệm vụ của từng Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố các tổ chức pháp chế và phòng Tư pháp cấp huyện tham mưu có Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất lượng theo nội dung công việc.
    3. Giao Văn phòng Sở giúp Giám đốc Sở theo dõi việc triển khai Kế hoạch này; hàng tháng, quý các phòng, đơn vị thuộc Sở, phòng Tư pháp các huyện, thành phố gửi báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Văn phòng