Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện “Năm Dân vận khéo” năm 2020 
29/04/2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 1453/KH-UBND ngày 23/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện công tác “Năm Dân vận khéo” 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể như sau:
(Kế hoạch)

Văn Tho