Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
KẾ HOẠCH Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
11/01/2017 
 

    Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Luật XLVPHC) và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC.
    Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh như sau:

    I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
    1. Mục đích:
    a) Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong hoạt động quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về XLVPHC; đảm bảo triển khai đồng bộ, có hiệu quả việc quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh.
    b) Tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác thi hành pháp luật về XLVPHC nhằm đánh giá tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác XLVPHC; kịp thời nhắc nhở các cơ quan thực hiện chưa tốt cần khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác XLVPHC góp phần ngăn ngừa vi phạm hành chính, tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật.
    2. Yêu cầu:
    a) Hoạt động quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh phải được thực hiện thường xuyên, kết hợp theo lĩnh vực và theo địa bàn, gắn hoạt động quản lý hành chính của các cơ quan nhà nước; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh;
    b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh, đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Nhà nước đã được pháp luật quy định. 
    c) Hoạt động kiểm tra công tác thi hành pháp luật về XLVPHC phải được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đúng tiến độ.
    II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
    1. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị để đề xuất xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:
    - Phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn Luật về Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành ở Trung ương để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền;
    - Đơn vị thực hiện: Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND huyện, thành phố;
    - Cơ quan tiếp nhận: Sở Tư pháp;
    - Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm.
    2. Phổ biến giáo dục pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính:
    a) Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến và bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về XLVPHC cho cán bộ, công chức, viên chức các văn bản quy phạm pháp luật về XLVPHC thuộc ngành, địa phương mình quản lý.
    b) Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng.
    - Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục để tuyên truyền về XLVPHC có hiệu quả;
    - Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm.
    c) Tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về XLVPHC cho các cá nhân, tổ chức, gồm:
    + Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ về việc Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính;
    + Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau khi được Chính phủ ban hành);
    - Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan;
    - Thời gian thực hiện: Qúy II năm 2017.
    3. Kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:
    a) Tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình xử phạt vi phạm hành chính tại Hạt kiểm lâm các huyện: Ninh Sơn, Bác Ái, Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Thanh tra Sở Y tế về An toàn vệ sinh thực phẩm.
    - Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp;
    - Đơn vị phối hợp: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
    - Thời gian thực hiện: hoàn thành trong Quý II/2017.
    b) Kiểm tra đột xuất đối những trường hợp áp dụng pháp luật XLVPHC có dấu hiệu xâm phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
    - Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các Sở ngành và UBND huyện, thành phố có liên quan;
    - Thời gian thực hiện: theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đề xuất của các Sở ngành, địa phương hoặc khi nhận được phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
    4. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
    a) Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình về Sở Tư pháp trước ngày 10 tháng 4 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 10 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm, để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
    Thời điểm lấy số liệu đối với báo cáo định kỳ 06 tháng tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 31 tháng 3 năm sau; đối với báo cáo hàng năm, từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 30 tháng 9 năm sau. Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn nội dung báo cáo của các đơn vị trước kỳ báo cáo.
    b) Sở Tư pháp tham mưu, tổng hợp giúp UBND tỉnh báo cáo tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Tư pháp trước ngày 20 tháng 4 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 20 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm.
    III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
    1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm ban hành Kế hoạch cụ thể triển khai tại cơ quan, đơn vị mình gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 01/02/2017 để theo dõi.
    2. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện  việc quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC theo kế hoạch này.
    3. Sở Tư pháp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này tại các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và UBND huyện, thành phố.
    Trên cơ sở các nội dung đã được đề ra tại Kế hoạch này, các đơn vị, địa phương kịp thời chỉ đạo và nghiêm túc triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) xem xét, giải quyết./.

KSTTHC