Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 
22/01/2018 
 

    Thực hiện Công văn số 99/UBND-KGVX ngày 08/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai học tập Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2018, cụ thể như sau:

    I. Mục đích, yêu cầu
    - Tiếp tục triển khai và đưa vào nền nếp việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 06/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Kế hoạch số 1873/KH-STP ngày 15/12/2016 triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 06/12/2016 về việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 07/KH-ĐU của Đảng ủy Sở thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” trở thành nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, ý thức tự giác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
    - Tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng cá nhân, tập thể.
    - Xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
    - Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
    II. Nhiệm vụ trọng tâm
    Nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018 là tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập và làm theo chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cụ thể hóa thành cách làm sinh động, thiết thực sao cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, đặc điểm công tác của từng phòng, đơn vị thuộc Sở; trong đó cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau đây:
    1. Về học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2018:
    - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII; với phong trào thi đua yêu nước; giới thiệu về nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt; liên hệ gắn nội dung chuyên đề với nội dung Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong sinh hoạt của phòng, đơn vị tháng 02/2018.
    - Tài liệu: Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành. 
    2. Liên hệ, đăng ký làm theo:
    2.1. Về đăng ký làm theo Bác:
    - Sau khi học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018, từng cán bộ, công chức, viên chức liên hệ bản thân, đăng ký nội dung phấn đấu làm theo, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu), chọn một số nội dung cụ thể để đăng ký thực hiện (theo Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK ngày 01/11/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối).
    - Định kỳ hàng tháng, từng cá nhân tự kiểm điểm nội dung làm theo, báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ; cấp ủy chi bộ đánh giá kết quả làm theo công khai trong kỳ sinh hoạt chi bộ; báo cáo kết quả với Đảng ủy Sở (đối với công chức, viên chức không phải là đảng viên; lãnh đạo các phòng, đơn vị đánh giá kết quả, báo cáo với Chi bộ).
    - Căn cứ kết quả thực hiện “Đăng ký nêu gương làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của cá nhân để kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cuối năm.
    2.2. Về cam kết thực hiện nghị quyết, quy định của Đảng
    - Hàng năm, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải xây dựng bản cam kết theo hướng dẫn tại Công văn số 2952-CV/BTCTW ngày 20/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng (hoàn thành chậm nhất trong tháng 01/2018).
    - Bản cam kết nộp tại Chi bộ nơi sinh hoạt Đảng để theo dõi, làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng cuối năm.
    3. Về lựa chọn các vấn đề trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, xây dựng kế hoạch thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện chuyên đề năm 2018:
    - Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở lựa chọn những vấn đề còn hạn chế có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý để tập trung giải quyết, gắn với thực hiện chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành Tư pháp, của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập”. 
    - Việc nghiên cứu, liên hệ theo chuyên đề, chọn việc làm theo thực hiện ở chi bộ, phòng, đơn vị do Bí thư phối hợp với lãnh đạo phòng chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Định kỳ, tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của mình; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo.
    - Triển khai những nội dung nêu trên tại các buổi sinh hoạt định kỳ của phòng, đơn vị, kết hợp với các đợt phát động và tổng kết thi đua; chú ý các yêu cầu của Chỉ thị 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
    4. Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
    - Tiếp tục cụ thể hóa Quy định 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về “khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” và Quy định 90-QĐ/TW ngày 04/8/2017 về “tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý” và Quyết định số 122/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức; rà soát, bổ sung, xây dựng quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ cho phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị theo hướng “ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra đánh giá”; trong đó chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực về các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức Đảng và Nhân dân.
    - Quy định về chuẩn mực đạo đức phải được in thành bảng lớn, treo trang trọng tại vị trí dễ nhìn thấy trong cơ quan, đơn vị để nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện.
    5. Về công tác tuyên truyền:
    - Các phòng, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền miệng, tuyên truyền thông qua các Trang thông tin điện tử của Sở... Nội dung tuyên truyền tập trung giới thiệu những yêu cầu của phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương của cán bộ, đảng viên; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng nhân tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo của cán bộ lãnh đạo; liên hệ gắn những nội dung của chuyên đề với nội dung Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Bộ Chính trị về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Chú trọng tuyên truyền về các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, kết quả thực hiện chuyên đề và những nội dung thiết thực gắn với cơ sở; tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
    - Gắn với các ngày kỷ niệm của đất nước, địa phương, ngành Tư pháp, các phòng, đơn vị tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sinh hoạt tập thể về nội dung chuyên đề bằng những hình thức phong phú, phù hợp với đặc thù của phòng, đơn vị.
    - Sau học tập, nghiên cứu chuyên đề, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chủ động tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh mình về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.
    - Khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia viết bài về những điển hình, nhân rộng các điển hình, mô hình, nhân tố mới, các cách làm hay tạo sức lan tỏa nhanh trong xã hội gửi các cơ quan thông tin đại chúng đăng tải để tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân... thường xuyên tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về gương “người tốt”, “việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác trên các phương tiện thông tin đại chúng; đặc biệt là vào các ngày lễ, các ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn của tỉnh, của đất nước.
    6. Về công tác kiểm tra, giám sát:
    - Các phòng, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn việc thực hiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; kịp thời phát hiện, xử lý những khó khăn, vướng mắc; biểu dương, nhân rộng các điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
    - Văn phòng Sở tham mưu cho Lãnh đạo Sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại các phòng, đơn vị; kịp thời sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ.
    7. Về công tác biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
    Định kỳ hàng năm, tổ chức đánh giá, biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định.
    8. Về sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
    Các phòng, đơn vị thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, định kỳ sơ, tổng kết việc thực hiện học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; báo cáo kết quả thực hiện gửi về Văn phòng Sở trước ngày 20/11/2018 để tổng hợp tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo Sở Nội vụ theo quy định.
    III. Tổ chức thực hiện
    1. Căn cứ vào Kế hoạch, Lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở xây dựng Kế hoạch chỉ đạo tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở đơn vị mình.
    2. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 do Lãnh đạo Sở, trực tiếp là Giám đốc Sở lãnh đạo thực hiện.
    3. Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Văn phòng