Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015 
09/02/2015 
 

    Thực hiện Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh;
    Nhằm tinh giản nội dung về thủ tục hành chính, hoàn thiện quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức được thuận lợi, rút ngắn thời gian giải quyết và giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp.

    Ngày 19/12/2014 Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 2083/KH-STP về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2015, với các nội dung chính sau:
    1. Rà soát tất cả các thủ tục hành chính tại Quyết định số 70/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 và Quyết định số 76/2014/QĐ-UBND 07/10/2014 của Ủy ban nhân tỉnh; đảm bảo mỗi thủ tục hành chính sau khi ban hành, công bố được áp dụng rộng rãi, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính.
    2. Ngoài rà soát thủ tục hành chính các nội dung nêu trên, tiếp tục rà soát lại quy trình, cách thức tiếp nhận, giao trả hồ sơ “một cửa” tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả để phù hợp với quy định hiện hành.
    3. Rà soát các thủ tục hành chính đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố tại Quyết định số 925/QĐ-BTP ngày 25/4/2014, Quyết định số 2021/QĐ-BTP ngày 05/5/2014, Quyết định số 1997/QĐ-BTP ngày 27/8/2014, Quyết định số 2772/QĐ-BTP ngày 21/10/2014 để đề xuất bổ sung, sửa đổi theo quy định.
    4. Rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực công chứng, lĩnh vực lý lịch Tư pháp, hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi sau khi Luật Công chứng, Luật Hôn nhân và gia đình có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, để chỉnh sửa phù hợp./.
    (Ke hoach.doc)
                                                                                         GIÁM ĐỐC

                                                                                            (đã ký)

                                                                                      Nguyễn Thanh

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính