Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua năm 2018 
04/01/2018 
 

    Thực hiện Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 20/01/2016 về phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; Hướng dẫn số 3067/HD-SNV ngày 01/11/2017 của Sở Nội vụ về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018; Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2018.

    Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua năm qua; để tạo không khí thi đua sôi nổi, nêu cao tinh thần chủ động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đối với công chức, viên chức toàn Ngành Tư pháp tỉnh Ninh Thuận, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018 góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Sở Tư pháp phát động tới toàn thể công chức, viên chức trong toàn Ngành Tư pháp tỉnh Ninh Thuận phong trào thi đua như sau:
    I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
    1. Mục đích:
    a) Đổi mới nâng cao chất lượng phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; làm cho thực sự phát triển sâu rộng trong toàn tỉnh, trở thành động lực phát triền kinh tế nhanh, bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII của tỉnh;
    b) Phát huy tính sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể công chức, viên chức trong Ngành Tư pháp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chính trị năm 2018 của tỉnh;
    c) Xây dựng, nêu gương những điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng kịp thời và phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng tạo sự lan tỏa trong toàn Ngành Tư pháp; tạo tiền đề cho phong trào nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu các công trình khoa học ứng dụng rộng rãi không chỉ trong tác chuyên môn, nội bộ cơ sở mà có thể áp dụng cho các công tác khác, đơn vị khác trên phạm vi toàn tỉnh.
    d) Ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Tư pháp giao và Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2018. 
    2. Yêu cầu:
    a) Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, ban Giám đốc Sở, Chi ủy, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở trong phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, coi đây là nhiệm vụ lãnh đạo trọng tâm, thường xuyên đối với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và nhiệm vụ chính trị của cơ quan nói riêng;
    b) Phong trào thi đua phải được phát động và triển khai thực hiện sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành tham gia. Nội dung, hình thức tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải phong phú, cụ thể, thực chất, hiệu quả.
    c) Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện các đợt thi đua thường xuyên với các đợt thi đua chuyên đề. Gắn kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ để đánh giá thành tích của tập thể, cá nhân, hiệu quả của phong trào; bảo đảm khen thưởng chính xác, công khai, công bằng và kịp thời, tạo động lực để tập thể và cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
    II. NỘI DUNG THI ĐUA
    1. Chủ đề, khẩu hiệu thi đua:
    a) Chủ đề: Tiếp tục thực hiện chủ đề thi đua: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
    b) Khẩu hiệu: “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018)”.
    2. Nội dung:
    2.1. Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh một số nhiệm vụ trọng tâm như: Mở rộng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh; phê duyệt Đề án thực hiện chế định thừa phát lại; quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản trên địa bàn tỉnh; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hộ tịch, chứng thực cho cấp huyện; hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;...
    2.2. Các giải pháp quản lý về bố trí nhân lực, sắp xếp bộ máy, phương tiện làm việc, điều hành, kiểm tra giám sát công vụ,…; các giải pháp về cải cách hành chính Nhà nước: đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao các chỉ số PAR INDEX, PCI, SIPAS, PAPI,…Những sáng kiến đổi mới cơ chế, chính sách, quy trình, văn bản quy phạm pháp luật do Ngành Tư pháp đề xuất được đưa vào áp dụng nhằm thực hiện chuyên môn, chính trị được giao.
    2.3. Phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua theo chuyên đề do Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh phát động. 
    2.4. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về thi đua khen thưởng đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động. Đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng sáng kiến, Hội đồng thi đua khen thưởng Sở thực chất hơn, hiệu quả hơn, đảm bảo cho phong trào thi đua đi vào chiều sâu, việc xét khen thưởng đảm bảo khách quan, công bằng, đúng quy định pháp luật.
    2.5. Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích; chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, xuất sắc, cán bộ, công chức người trực tiếp lao động, làm cho phong trào thi thực sự trở thành động lực mạnh mẽ động viên cán bộ, công chức ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
    2.6. Công tác điển hình tiên tiến: Trong quá trình tổ chức các phong trào thi đua, kịp thời phổ biến, giới thiệu những mô hình mới, sáng kiến hay mang lại hiệu quả cao trong công tác để mọi người học tập làm theo. Căn cứ vào kết quả phấn đấu của các tập thể, cá nhân thuộc Sở, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng Sở họp thống nhất, trình Giám đốc Sở quyết định chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu xây dựng điển hình tiên tiến năm 2018.
    3. Phát động các đợt thi đua: Phong trào thi đua năm 2018 được chia thành 02 đợt:
    + Đợt thứ nhất: Từ đầu năm đến ngày 11/6/2018 với tinh thần thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), mục tiêu phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018;
    + Đợt thứ hai: Từ ngày 11/6/2018 đến đến hết năm 2018: Thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2018.
    4. Các chỉ tiêu thi đua:
    - Tập thể:
    + Sở Tư pháp phấn đấu đạt Cờ thi đua của Bộ Tư pháp hoặc UBND tỉnh.
    + 100% đơn vị cấp phòng và đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”; trong đó 30% đơn vị cấp phòng và đơn vị trực thuộc trở lên đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”.
    - Cá nhân:
    + Có ít nhất 01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh;
    + 100% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; trong đó 15% cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (trong đó công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý dưới 70% và công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý trên 30%).
    III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
    1. Đăng ký danh hiệu thi đua: các phòng, đơn vị tổ chức đăng ký thi đua đối với tập thể, cá nhân thuộc đơn vị mình; nội dung đăng ký thi đua theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Chương I Quy chế Thi đua khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 115/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Kết quả đăng ký thi đua của từng phòng, đơn vị gửi về Văn phòng Sở Tư pháp trước ngày 15/01/2018 để tổng hợp báo cáo cấp trên. 
    2. Các phòng, đơn vị căn cứ vào các nội dung tại Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2018 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và Kế hoạch này để phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn liền với các phong trào thi đua khen thưởng. Kết thúc mỗi đợt thi đua, tiến hành bình xét và gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Sở (Văn phòng Sở). Hồ sơ đề nghị xét sáng kiến gửi về trước ngày 01/11/2018 và hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về trước ngày 20/11/2018.
    3. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng có trách nhiệm tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ sau: 
    - Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch này, có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc trong việc tổ chức, chỉ đạo, thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch và tổng hợp đăng ký thi đua báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định, đảm bảo gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10/02/2018;
    - Ban hành văn bản phát động từng đợt thi đua, kết thúc mỗi đợt có hướng dẫn về việc bình xét, đề nghị khen thưởng và tổng hợp hồ sơ đề nghị khen tham mưu Hội đồng thi đua khen thưởng Sở xem xét trình Giám đốc Sở quyết định./.

Văn phòng