Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua năm 2016 
27/01/2016 
 

    Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-BTP ngày 07/01/2016 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2016 và Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 20/01/2016 của UBND tỉnh về phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của toàn thể công chức, viên chức, người lao động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2016), và chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016); kỷ niệm 71 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2016), 71 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2016), góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm (2016-2020) của ngành và địa phương; Giám đốc Sở Tư pháp phát động phong trào thi đua năm 2016 với những nội dung sau:

    I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
    1. Mục đích:
    a) Tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung Bộ Tư pháp chỉ đạo tại Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2016 (ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-BTP) và những nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh phát động tại Kế hoạch số 221/KH-UBND.
    b) Tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh tập thể, trí tuệ và sáng tạo của từng công chức, viên chức, người lao động trong ngành tham gia vào phong trào thi đua chung của ngành, của tỉnh. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc, vượt mức chỉ tiêu được UBND tỉnh giao.
    c) Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các phong trào thi đua; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa trong các phong trào thi đua.
     2. Yêu cầu:
    a) Từng công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức của mình về các quy định trong công tác thi đua khen thưởng, nhất là các văn bản mới ban hành. Lãnh đạo các phòng, đơn vị có các hình thức, biện pháp triển khai phong trào thi đua đến từng công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.
    b) Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện các đợt thi đua thường xuyên với các đợt thi đua chuyên đề; thực hiện việc sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc phong trào phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, để kịp thời khen thưởng cổ vũ động viên phong trào thi đua.
    II. NỘI DUNG THI ĐUA
    1. Phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2016”: 
    a) Trên cơ sở Kế hoạch công tác năm 2016 của ngành Tư pháp Ninh Thuận được UBND tỉnh phê duyệt, từng phòng, đơn vị xây dựng kế hoạch của đơn vị mình gắn với các nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, thực hiện đăng ký thi đua, theo dõi và duy trì tốt phong trào thi đua năm 2016
    b) Thực hiện tốt chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh cụ thể hóa các văn bản pháp luật của cấp trên. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật gắn với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật.  
    c) Đổi mới mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo hướng tập trung, trực tiếp giải quyết công việc, có sự giám sát chặt chẽ của cấp có thẩm quyền, sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan; thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu điện. Tiếp tục triển khai Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2016 đã được UBND tỉnh phê duyệt và các nội dung theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến TTHC.
    2. Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”
Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả giai đoạn 02 (2016-2020) phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai giai đoạn 01 để xây dựng các giải pháp phù hợp cho giai đoạn 2. 
    Trong năm 2016 lựa chọn ít nhất 02 điểm cấp xã trên địa bàn tỉnh để có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong phong trào thi đua được phát động tại Kế hoạch số 2611/KH-BTP ngày 03/4/2012 của Bộ Tư pháp.
    3. Phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:
    a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ các chuyên đề liên quan đến việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” như: Đăng ký thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; các chuyên đề “Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh trong nói và làm”, “Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân”, “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”… 
    b) Việc thực hiện phong trào thi đua phải gắn kết với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn để đổi mới, đa dạng các nội dung tổ chức phong trào thi đua trong phạm vi, đối tượng cụ thể của mình. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị, cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc, thực chất, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác, về tư tưởng chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, kỷ cương, lối sống, phong cách theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
    4. Tích cực tham gia các phong trào thi đua chuyên đề do tỉnh phát động như: Dân vận khéo, Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp.
    5. Phát động các đợt thi đua:
    a) Đợt thi đua thứ nhất: Từ đầu năm đến 30/6/2016, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tổ chức tốt ngày hội bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, bầu cử Quốc hội, kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-30/2/2016); 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016); 68 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2016). 
    b) Đợt thi đua thứ hai: Từ 01/7/2016 đến kết thúc năm 2016, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945–02/9/2016); chào mừng 71 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945–28/8/2016). 
    6. Các chỉ tiêu thi đua:
    a) Tập thể:
    + Sở Tư pháp phấn đấu đạt Cờ thi đua của Bộ Tư pháp hoặc UBND tỉnh.
    + 50% đơn vị cấp phòng và đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”. 
    + 50% đơn vị cấp phòng và đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”.
    b) Cá nhân:
    + 15% cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (trong đó có 10% cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ Tư pháp hoặc Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh);
    + 85% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. 
     III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
    1. Đăng ký danh hiệu thi đua: Các phòng, đơn vị tổ chức đăng ký thi đua đối với tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý. Kết quả đăng ký thi đua gửi về Văn phòng Sở Tư pháp trước ngày 26/01/2016.
    2. Các phòng, đơn vị căn cứ vào các nội dung tại Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2016 đã được UBND tỉnh phê duyệt và Kế hoạch này để phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn liền với các phong trào thi đua khen thưởng. Kết thúc mỗi đợt thi đua, tiến hành bình xét và gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Sở (Văn phòng Sở).
    3. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng có trách nhiệm tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ sau: 
    - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; tổng hợp đăng ký thi đua báo cáo cấp có thẩm quyền.
    - Ban hành văn bản phát động từng đợt thi đua, kết thúc mỗi đợt có hướng dẫn về việc bình xét, đề nghị khen thưởng và tổng hợp hồ sơ đề nghị khen tham mưu Hội đồng thi đua khen thưởng Sở xem xét trình Giám đốc Sở quyết định.
    4. Đề nghị các đoàn thể cơ quan tuyên truyền, vận động Hội viên, đoàn viên hăng hái tham gia các phong trào thi đua do Bộ, UBND tỉnh phát động./.

Văn phòng