Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2018 
26/01/2018 
 

    Thực hiện Quyết định số 2341/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2018.

Để thực hiện đạt hiệu quả cải cách hành chính năm 2018 với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”; xây dựng một nền hành chính hiện đại, tăng cường năng lực quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong giải quyết công việc thông qua việc ứng dụng các phần mềm quản lý, văn bản điện tử. Nhằm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Sở (ban hành Kèm theo Quyết định số 96/QĐ-STP ngày 14/11/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp), kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính; Giám đốc Sở Tư pháp phát động phong trào thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 với những nội dung chủ yếu sau:
    I. ĐỐI TƯỢNG THI ĐUA
    1. Tập thể là các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở trực tiếp tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. 
    2. Cá nhân là công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.
    II. TIÊU CHÍ THI ĐUA
    1. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, đề án, dự án được giao trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh); các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2341/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 và tại Kế hoạch cải cách hành chính của Sở năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 96/QĐ-STP ngày 14/11/2017.
    2. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018 với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.
    III. THỜI GIAN THỰC HIỆN
Từ đầu năm 2018 đến ngày 30/11/2018
    IV. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG
    1. Hình thức và số lượng khen thưởng:
    - Giám đốc Sở xem xét khen thưởng tối đa đối với 01 tập thể và 02 cá nhân.
    - Trình UBND tỉnh xem xét khen thưởng tối đa đối với 01 tập thể và 01 cá nhân
    2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng:
    - Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị.
    - Biên bản họp.
    - Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.
    3. Thời gian đề nghị khen thưởng:
    - Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Văn phòng Sở chậm nhất là ngày 15/11/2018.
    - Văn phòng Sở có trách nhiệm thẩm định, tham mưu Hội đồng thi đua khen thưởng họp trình cấp có thẩm quyền khen thưởng chậm nhất là ngày 30/11/2018.
    V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
    1. Các phòng, đơn vị quán triệt nội dung văn bản này đến toàn thể công chức, viên chức thuộc quyền quản lý; có biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp, mang lại hiệu quả cao.
    2. Văn phòng Sở có trách nhiệm tham mưu Giám đốc Sở theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tổ chức phong trào thi đua đạt hiệu quả./.

Văn phòng