Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
KẾ HOẠCH Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017 
23/01/2017 
 

    Căn cứ Kế hoạch số 88-KH/ĐU ngày 14/10/2016 của Đảng ủy Sở thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng ủy Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017 như sau:

    I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
    1. Mục đích
    Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nề nếp, việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình nhiệm vụ năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác tư pháp năm 2017 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
    2. Yêu cầu
    - Thường xuyên quan tâm công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo tính chủ động, phù hợp đặc thù của cơ quan, từng đối tượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Kết hợp chặt chẽ việc tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, các cuộc vận động, các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
    - Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng và bồi dưỡng các điển hình tiên tiến trong quá trình tổ chức thực hiện.
    II. NỘI DUNG HỌC TẬP
    1. Tổ chức học tập, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể.
    Tiếp tục tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” và chủ đề Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở yêu cầu “Nói đi đôi với làm, nói thực, làm thực, đánh giá thực” .
    Hàng tháng đánh giá tình hình thực hiện việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với kết quả thực hiện các việc đã đề ra trong kế hoạch học tập, làm theo và chức trách nhiệm vụ được giao của từng cá nhân; thảo luận đề ra phương hướng phấn đấu. Định kỳ hàng quý, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, trao đổi, thảo luận về các chủ đề đã triển khai học tập. 
    Triển khai các nội dung học tập năm 2017 trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, kết hợp với các phong trào thi đua, các đợt sơ kết, tổng kết.
    2. Tăng cường chỉ đạo thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm hoạt động của cơ quan
    - Cấp ủy Chi bộ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ Tư pháp ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.
    - Cấp ủy Chi bộ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp;  Quyết định số 111-QĐ/ĐUK ngày 01/11/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về ban hành Quy chế nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo Sở; trưởng, phó các phòng, đơn vị phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
    - Tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 (mỗi đảng viên đăng ký ít nhất 02 việc; mỗi công chức, viên chức, lao động chưa là đảng viên đăng ký ít nhất 01 việc). Từng cá nhân xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2017, nội dung đăng ký phải sát với chủ đề học tập và chức trách, nhiệm vụ được giao. Lấy kết quả việc học tập và làm theo Bác làm một trong các tiêu chuẩn bình xét, đánh giá, phân loại đảng viên, cuối năm.
Thời gian hoàn thành: trong tháng 2 năm 2017
    3. Gắn kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện các nhiệm vụ chính trị; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XII; tập trung giải quyết những vấn đề gây bức xúc trong cơ quan
    - Cấp ủy Chi bộ tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2017 gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tử tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung chỉ đạo giải quyết ngay những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, yếu kém, hạn chế trong quá trình hoạt động.
    - Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển trong tình hình mới.
    4. Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
    Đảng ủy chỉ đạo Ban chấp hành chi đoàn đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua do các cấp phát động. Tăng cường công tắc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên chức, kịp thời định hướng tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ.
    5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.
    - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo Bác cùng với tuyên truyền 87 năm thành lập Đảng, 25 năm tái lập tỉnh; tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.
    - Khuyến khích cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, người lao động tham gia giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020, chú trọng đề tài sáng tác, quảng bá về người tốt, việc tốt, nhất là về xây dựng nhân cách con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng.
    6. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
    - Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Thời gian thực hiện: quý I/2017. 
    - Tổ chức tổng kết toàn khóa việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên; thực hiện việc tổ chức sơ kết, tổng kết năm 2017 theo đúng thời gian quy định.
    III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
    1. Đảng ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
    2. Đảng ủy cùng Ban Giám đốc tổ chức bình xét, biểu dương khen thưởng đối với cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đề nghị Cấp ủy các cấp biểu dương, khen thưởng.
    3. Định kỳ hàng tháng Đảng ủy báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị gắn với nội dung báo cáo công tác xây dựng Đảng. 
    4. Đảng ủy yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan nghiêm túc thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Cán bộ, đảng viên chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, cấp ủy Chi bộ trong việc triển khai thực hiện kế hoạch gắn với công tác xây dựng Đảng, thực hiện các nhiệm vụ chính trị
    Trên đây là Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Trong quá trình thực hiện kế hoạch sẽ được điều chỉnh, bổ sung, cụ thể hóa theo hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ./.

Văn phòng