Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
KẾ HOẠCH Công tác thanh tra, kiểm tra 2018 
25/12/2017 
 

    Căn cứ Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018; trên cơ sở thống nhất của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 581/TTT-VP ngày 28/11/2017. Ngày 08/12/2017 Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 105/QĐ-STP Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp năm 2018 như sau:

    I/ NỘI DUNG.
    A. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước.
    - Thực hiện công tác truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;
    - Thực hiện công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định;
    - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; báo cáo vụ việc và đột xuất theo quy định của Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng;
    - Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết các chuyên đề về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo chỉ đạo của trên.
    B. Công tác thanh tra:
    1. Thanh tra hành chính:
    Thanh tra hành chính trong việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước tại Phòng Công chứng số 1.
    2. Thanh tra chuyên ngành: 
    Lĩnh vực công chứng: Thanh tra tại Văn phòng công chứng Cao Nguyên và Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh Hiền.
    Lĩnh vực luật sư: Thanh tra tại Văn phòng luật sư Ngọc Khánh và Văn phòng luật sư Phúc Nguyên.
    Công tác tư pháp cấp huyện, cấp xã: Thanh tra tại Phòng Tư pháp các huyện Bác Ái, Ninh Phước và UBND xã Phước Đại thuộc huyện Bác Ái, xã Phước Hữu thuộc huyện Ninh Phước.
    Lĩnh vực đấu giá: Thanh tra tại Chi nhánh Công ty cổ phần đấu giá và bất động sản Thiên Việt tại Ninh Thuận và Công ty TNHH đấu giá Đức Tín.
    3. Thanh tra trách nhiệm:
    Thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.
    4. Kiểm tra sau thanh tra:
    Kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 610/KL-STP ngày 28/4/2014 của Giám đốc Sở Tư pháp đối với Văn phòng luật sư Phúc Nguyên.
    5. Thanh tra đột xuất:
    Tổ chức thanh tra đột xuất trong trường hợp các đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở Tư pháp khi có dấu hiệu vi phạm hoặc theo chỉ đạo của Giám đốc Sở để phục vụ chức năng quản lý nhà nước.
    C. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:
    Triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
    1. Công tác tiếp dân:
    Tiếp tục thực hiện quy chế tiếp công dân ban hành Kèm theo Quyết định số 127/QĐ-STP ngày 16/9/2015 của Giám đốc Sở Tư pháp.
    2. Nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:
    Tiếp nhận, xử lý 100% đơn khiếu nại, tố cáo và tiến hành thẩm tra, xác minh tham mưu Giám đốc Sở giải quyết dứt điểm, kịp thời, đúng pháp luật đối với các đơn thuộc thẩm quyền; tránh tình trạng để công dân khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp.
    D. Công tác phòng, chống tham nhũng:
    Tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về Phòng, chống tham nhũng nhất là Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, các quy định về công khai, minh bạch của Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 12-CT/TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch số 2943/KH-UBND ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
    Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.
    Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện việc kê khai tài sản của cán  bộ, công chức, viên chức trong diện phải kê khai, đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng nội dung và thời gian theo quy định.
    II/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 
    1. Căn cứ chương trình, kế hoạch được phê duyệt, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp chủ trì, phối hợp với lãnh đạo các phòng, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đúng tiến độ, định kỳ báo cáo kết quả cho Giám đốc Sở. Trong quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan, nếu có vướng mắc về chuyên môn kịp thời phản ánh về Thanh tra tỉnh hoặc Thanh tra Bộ Tư pháp để được hướng dẫn kịp thời.
    2. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp tạo điều kiện thuận lợi, bố trí cán bộ, công chức tham gia Đoàn thanh tra, Đoàn kiểm tra theo yêu cầu; phối hợp Thanh tra Sở, phòng Bổ trợ Tư pháp triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đã đề ra.
    3. Nhận được kế hoạch này đề nghị Thủ trưởng các đơn vị là đối tượng thanh tra và các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung theo yêu cầu, tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện kế hoạch nếu có vướng mắc báo cáo về Thanh tra Sở để giải quyết./.
    (Kèm theo danh mục)

Thanh tra