Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 
28/12/2017 
 

    Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (sửa đổi năm 2007 và năm 2012) và các văn bản hướng dẫn thi hành; Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 như sau:

    I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
    1. Mục đích: 
    Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành đối với công tác phòng chống tham nhũng.
    Ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, bảo đảm mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị đều công khai, minh bạch.
    2. Yêu cầu:
    Các biện pháp phòng, chống tham nhũng phải được tiến hành đồng bộ từ cấp ủy, lãnh đạo đến từng công chức, viên chức; tăng cường sự phối hợp của các đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch.
    II. NỘI DUNG:
    1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
    - Đơn vị chủ trì thực hiện: Thanh tra Sở, các đơn vị sự nghiệp.
    - Đơn vị phối hợp: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Văn phòng Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở.
    - Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
    2. Chỉ đạo, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng như:
    2.1. Kiểm tra, rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn và các nguồn kinh phí thực hiện tại đơn vị; công khai, minh bạch các hoạt động của đơn vị; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp.
    - Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở; Các đơn vị thuộc Sở.
    - Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.
    - Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
    2.2. Thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập.
    - Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.
    - Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.
    - Đối tượng thực hiện: Các cá nhân thuộc diện kê khai tiến hành kê khai theo quy định. 
    - Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018.
    2.3 Tiếp tục thực hiện việc luân chuyển lãnh đạo quản lý và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Sở Tư pháp.
    - Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.
    - Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.
    - Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch riêng.
    2.4. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 10/10/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.
    - Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở; Tổ kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.
    - Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.
    - Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch riêng.
    2.5. Tổ chức tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý kịp thời các đơn thư tố giác về các hành vi tham nhũng, hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền.
    - Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở.
    - Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.
    - Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
    2.6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa”; thực hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước; thực hiện có hiệu quả mềm Văn phòng điện tử (TD office).
    - Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.
    - Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.
    - Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
    3. Tiến hành thanh tra trách nhiệm của 01 thủ trưởng đơn vị thuộc Sở trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
    - Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở.
    - Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở.
    - Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.
    4. Thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác và những nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan cấp trên.
    - Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở.
    - Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.
    - Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu.
    5. Công tác thống kê, tổng hợp báo cáo: Thực hiện việc tổng hợp báo cáo định kỳ, Báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất về công tác phòng, chống tham nhũng; theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
    - Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở.
    - Đơn vị phối hợp: các phòng, đơn vị thuộc Sở.
    - Thời gian thực hiện: Báo cáo định kỳ theo quy định tại Công văn số 136-CV/BNC ngày 11/4/2016 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc hướng dẫn đề cương báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng và Công văn số 259-CV/BNC ngày 06/10/2016 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW; báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.
    III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
    1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiến hành xây dựng kế hoạch của đơn vị mình để thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Giám đốc Sở (qua Thanh tra Sở) theo quy định tại Công văn số 136-CV/BNC ngày 11/4/2016 và Công văn số 259-CV/BNC ngày 06/10/2016 của Ban Nội chính Tỉnh ủy; báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
    2. Thanh tra Sở tham mưu, phối hợp với Văn phòng Sở giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp kết quả báo cáo Giám đốc Sở theo quy định./.

Thanh tra