Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản điều hành
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
25/08/2017 Cơ chế bảo đảm thi hành Luật thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm trong quá trình thực thi các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Văn bản QPPL
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
32/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
19/2020/NĐ-CP 12/02/2020 Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
97/2017/NĐ-CP 18/08/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp và thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
81/2013/NĐ-CP 13/07/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp và thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính