Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản điều hành
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
716/STP-NV2 21/04/2020 V/v triển khai một số điểm mới của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ.
102//STP-HCTP 17/01/2018 V/v thống nhất áp dụng quy định tại Điều 15 Hiệp định tương trợ tư pháp với Nga
Văn bản QPPL
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
07/2019/TT-BTP 12/12/2019 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
08/2018/TT-BTP 20/06/2018 THÔNG TƯ Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
03/CT-TTg 19/01/2018 Chỉ thị về Tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới
70/2017/QĐ-UBND 21/08/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
10/2017/QH14 20/06/2017 LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC