Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
03/03/2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 209-KH/TU, ngày 17/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 21-KH/ĐUK, ngày 15/01/2020 của Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020 và Kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày 03/01/2020 của Đảng ủy Sở Tư pháp.

    Ngày 02/3/2020, Đảng ủy Sở  Tư pháp tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc.
    Tại Hội nghị, đồng chí Đào Trọng Định - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp đã quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Theo đó, đồng chí đặc biệt nhấn mạnh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết “Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là nội dung mang tính chiến lược, quyết định thành công của cách mạng Việt Nam”; bao gồm: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam”; “Lực lượng và hình thức tổ chức tổ chức đại đoàn kết toàn dân tộc”; “Nguyên tắc đại đoàn kết toàn dân tộc”; “Phương pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”; “Đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc và là đức tính cơ bản của người cách mạng”; “Phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc”. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
    Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội tỉnh Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” càng có ý nghĩa quan trọng, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình để phát triển bền vững; đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.
    Qua hội nghị, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của từng đảng viên, công chức, viên chức về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Văn Thơ