Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
HUYỆN NINH HẢI: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 
05/02/2015 
 

    Năm 2014, thực hiện Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung Đảng (khóa XI), về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân".

    Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (HĐPHPBGDPL) huyện Ninh Hải đã tổ chức tuyên truyền Luật PBGDPL; Luật đất đai năm 2013; Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước; Luật khiếu nại, Luật Tố cáo; các đoàn thể như: Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Nông dân, Huyện đoàn tổ chức tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: Luật an toàn giao thông, luật nghĩa quân sự; pháp luật về phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm… cho 5.227 lượt cán bộ, công chức, viên chức và 15.525 các hội viên, đoàn viên và nhân dân trong huyện. Việc thực hiện " Ngày pháp luật", UBND huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, theo đó định kỳ hàng tháng, vào ngày thứ hai tuần đầu tiên của tháng, tất cả các cơ quan đơn vị  trực thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn đều phải chào cờ và sinh hoạt "Ngày pháp luật", thông qua đó, nhằm thực hiện có hiệu quả Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiếp tục tạo sự chuyển biến mới, tích cực về nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.
    Ngoài ra, phòng Tư pháp huyện Ninh Hải, còn phối hợp với các cơ quan, các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội, công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, tổ chức 2 buổi đối thoại nhân dân, 13 buổi tuyên truyền về Luật giao thông; tổ chức tuyên truyền 306 lượt trên hệ thống truyền thanh; tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về phát triển và bảo vệ rừng; tham gia hội thi tìm hiểu pháp luật về "phòng chống bạo lực gia đình", Hội thi hòa giải viên giỏi, cuộc thi tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về “Phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm” (Video clip) do tỉnh tổ chức. 
    Thời gian tới, huyện Ninh Hải tiếp tục triển khai phổ biến các văn bản pháp luật có hiệu lực như: Hiến pháp năm 2013; tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật về hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, đất đai, trong đó tập trung vào nội dung về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đồng thời lồng ghép với các chương trình xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, hòa giải ở cơ sở. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác trong chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; xây dựng và củng cố kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật xã, thị trấn thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền PBGDPL; triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015; thực hiện "Ngày pháp luật năm 2015" với những hình thức và những nội dung pháp luật thiết thực với nhân dân; phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể, các thành viên trong Hội đồng PHPBGDPL thực hiện tốt công tác tuyên truyền PBGDPL đa dạng hóa các hình thức phổ biến pháp luật, lồng ghép trong hoạt động chuyên môn, các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, lễ hội truyền thống, sinh hoạt cộng đồng các cuộc vận động ở địa bàn khu dân cư; củng cố hoạt động hòa giải ở cơ sở, chỉ đạo việc xây dựng và nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật ở các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, góp phần tạo sự chuyển biến mới về chất lượng trong công tác PBGDPL. Qua đó, tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mai Hương