Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin hoạt động của Sở
Tin hoạt động của Sở
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TƯ PHÁP VÀ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2018 
01/02/2018 
 

        Ngày 29/01/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp và công  tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí là lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh; thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; Báo cáo viên pháp luật tỉnh; Hội đồng PHPBGDPL các ngành và 07 huyện, thành phố; phòng Tư pháp 07 huyện, thành phố; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Tư pháp; đại diện các tập thê và cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và Giám đốc Sở Tư pháp tặng Giấy khen vì có thành tích trong năm 2017.

        Năm 2017, bám sát chỉ đạo của Bộ Tư pháp, của UBND tỉnh, ngành Tư pháp đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác bằng nhiều hình thức phong phú, đổi mới phương pháp, sát với tình hình thực tế, góp phần tích cực trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Sở Tư pháp đã chủ động triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tiến độ và chất lượng; công tác quản lý nhà nước về Quản lý xử lý vi phạm hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; lĩnh vực Hành chính Tư pháp được giải quyết kịp thời; công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật từ tỉnh đến cơ sở đạt nhiều kết quả......
        Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc triển khai nhiệm vụ Tư pháp phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và 8 nhóm công tác trọng tâm; 5 giải pháp chủ yếu đã được Bộ Tư pháp triển khai trong năm 2018. Trong đó, chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, tăng cường và thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tư pháp. Đối với công tác của Hội đồng PHPBGDPL, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó quan tâm kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và đội ngũ tuyên truyền viên cấp xã đảm bảo về trình độ, kỹ năng để phát huy hiệu quả hoạt động; tăng cường nghiên cứu, đổi mới các hoạt động, mô hình với cách thức, phương pháp phù hợp, nội dung tuyên truyền, phổ biến có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhóm đối tượng cụ thể nhằm góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân. Ngoài ra, cần tập trung kiểm tra, rà soát, đánh giá việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn toàn tỉnh và tham mưu các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 đảm bảo sinh động về nội dung, phong phú về hình thức.
        Tại Hội nghị, thay mặt UBND tỉnh đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho: 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; 06 tập thể và 06 cá nhân có thành tích trong công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng chí Đào Trọng Định, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 07 cá nhân có thành tích trong công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017. 

Ngọc Phương