Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
HỘI NGHỊ KHAI THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2017 
11/06/2018 
 

    Thực hiện Kế hoạch số 4749/KH-UBND  ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017. Ngày 05/6/2018, được sự ủy nhiệm của UBND tỉnh Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Luật trách nhiệm Bồi thường của nhà nước 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018  của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước).

    Hội nghị do đồng chí Phạm Ngân - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Chủ trì và triển khai. Về dự Hội nghị có 65 đại biểu  là Đại diện Lãnh đạo UBMTTQ và các Tổ chức thành viên của mặt trận cấp tỉnh; Lãnh đạo và công chức của các Sở, Ban, Ngành được phân công công tác bồi thường nhà nước; Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh; Đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Lãnh đạo Sở Tư pháp và các phòng thuộc Sở; Lãnh đạo UBND và Lãnh đạo Phòng tư pháp các huyện, thành phố. 
    Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt chính trị và pháp lý bởi đây là một bước hoàn thiện về mặt thể chế điều chỉnh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Kết luận số 01-KL/TW ngày 04/4/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, trong đó yêu cầu tiếp tục hoàn thiện pháp luật về quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; bảo đảm phù hợp và cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, nhất là các quy định về quyền con người, quyền cơ bản của công dân; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các đạo luật liên quan như Bộ luật dân sự năm 2015, Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Luật tố tụng hành chính năm 2015, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam...
    Hội nghị đã tập trung làm rõ, quán triệt những điểm mới quan trọng của Luật TNBTCNN năm 2017, đã sửa đổi, bổ sung toàn diện các quy định của Luật TNBTCNN năm 2009. So với Luật TNBTCNN năm 2009, Luật TNBTCNN năm 2017 có một số điểm mới quan trọng: bổ sung quy định về nguyên tắc bồi thường của Nhà nước; bổ sung phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong các lĩnh vực; bổ sung một số thiệt hại và lượng hóa các thiệt hại được bồi thường; quy định cụ thể về cơ quan giải quyết bồi thường; sửa đổi toàn diện các quy định trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường theo hướng rõ ràng, rút ngắn thời hạn giải quyết và cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; sửa đổi toàn diện các quy định về kinh phí bồi thường và thủ tục chi trả; quy định cụ thể và tăng mức hoàn trả của người thi hành công vụ; quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước và để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, Luật năm 2017 đã bổ sung Chương VIII về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước. Theo đó, Chính phủ thống quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án trên phạm vi cả nước. Bộ Tư pháp giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước theo quy định của Luật (Điều 73). Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án tại địa phương. Luật cũng quy định cụ thể trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Điều 74), các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (Điều 75) theo hướng các cơ quan này có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật này.
    Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phạm Ngân - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã cảm ơn sự trao đổi, chia sẻ của các đại biểu tham dự, đồng thời, cũng đề nghị Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, các cơ quan tố tụng, cơ quan thi hành án và UBND các huyện, thành phố.Tiếp tục tổ chức quán triệt chuyên sâu trong cán bộ công chức và chuẩn bị các điều kiện để bảo đảm triển khai thi hành  trong thực tiễn khi Luật có hiệu lực thi hành vào ngày 01/7/2018./.

Thu Liễu 
Tin đã đưa
(18/07)
(05/07)
(17/06)
(15/06)
(10/06)
(01/06)
(29/05)
(04/05)
(19/04)
(08/04)