Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin Hội đồng PBGDPL
Tin Hội đồng PBGDPL
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL TỈNH NINH THUẬN BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 
25/03/2019 
 

    Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng tỉnh trong tham mưu, tư vấn Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều phối thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và các nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh theo Khoản 2 Điều 2, các Điều 3, 4, 5 Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 và Khoản 3, 4 Điều 1 Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập từ thực tiễn triển khai thực hiện công tác PBGDPL; từ đó, góp phần tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 trên địa bàn tỉnh;

    Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 847/KH-HĐPHPBGDPL ngày 11/3/2019 về hoạt động của Hội đồng năm 2019; theo đó, xác định trong năm 2019, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tham mưu, tư vấn giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ trong tâm sau đây:
    Thứ nhất, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và Nghị quyết kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020; các văn bản liên quan đến công tác dân vận (nhất là công tác dân vận tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi); các văn bản về phòng, chống: tội phạm, ma túy, tham nhũng và phòng, chống mua bán người; nội dung về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
    Thứ hai, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật để tuyên truyền về công tác dân vận, với chủ đề: “Năm dân vận chính quyền”.
    Thứ ba, tổ chức tổng kết 05 năm thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
    Thứ tư, tổ chức tổng kết 05 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.
    Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh và tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các Đề án của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, đã được phân công cụ thể tại Kế hoạch số 4110/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực. 
    Thứ sáu, hướng dẫn về nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật định kỳ; tham mưu tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm hướng tới hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2019 trên địa bàn tỉnh bảo đảm phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả.
    Thứ bảy, tiếp tục tham mưu chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn, kiểm tra công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; tổng hợp khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, phản ánh và đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.
    Trên cơ sở Kế hoạch, giao mỗi Uỷ viên Hội đồng tỉnh phải chỉ đạo thực hiện ít nhất 01 hoạt động, công việc mới, cụ thể, thiết thực về tuyên truyền, PBGDPL tại cơ quan, đơn vị và báo cáo kết quả tại Hội nghị Sơ kết hoặc tổng kết của Hội đồng tỉnh./.
Thanh Thủy 
Tin đã đưa
(04/05)
(27/04)
(27/05)
(20/05)
(07/03)
(01/03)
(01/03)
(19/12)
(22/11)
(17/10)