Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tài liệu phổ biến GDPL
Tài liệu phổ biến GDPL
HỎI, ĐÁP Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 
19/09/2017 
 

    Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 (Luật 2009) có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Qua gần 08 năm thực hiện đã góp phần thực hiện quyền con người, quyền công dân, quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại, nâng cao trách nhiệm của người thi hành công vụ, cơ quan quản lý người thi hành công vụ, công tác quản lý nhà nước về bồi thường thiệt hại được chú trọng, quan tâm. Tuy nhiên, vì là Luật mới trong lĩnh vực bồi thường hiệt hại do lỗi của người thi hành công vụ gây ra và trong thực tiễn có nhiều phát sinh mà Luật chưa dự liệu nên có nhiều bất cập, khó áp dụng.
Tuân thủ Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân và có tính kế thừa các quy định còn phù hợp của Luật 2009 cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế. Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc Hội khóa XIV, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (LTNBTCNN) đã được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 thay thế Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009.      
    Quy định của Luật TNBTCNN năm 2017 (Luật 2017) sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong thực thi công vụ; tạo thuận lợi cho việc giải quyết bồi thường; bảo đảm tốt hơn quyền của người bị thiệt hại; cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường có đầy đủ cơ sở pháp lý và các biện pháp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, qua đó, nắm bắt một cách toàn diện và thực chất tình hình thực hiện công tác nhà nước trên phạm vi toàn quốc.   
    Để hiểu rõ hơn, xin giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật.

Ngô Văn Thương