Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tài liệu phổ biến GDPL
Tài liệu phổ biến GDPL
GIẢI - ĐÁP PHÁP LUẬT (Dự án 2: đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người) 
14/01/2019 
 

    LỜI DẪN:
    Hiện nay, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người đã và đang được các cơ quan chức năng quan tâm, đẩy mạnh nhằm kiềm chế, từng bước giảm dần, tiến tới làm giảm cơ bản loại tội phạm này trong khu vực nhà trường và tại cộng đồng khu dân cư, nhất là tại địa bàn còn thường xuyên xảy ra vi phạm pháp luật, góp phần làm giảm tội phạm hình sự nói chung và đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Thông qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhân dân về nhận thức và hành động trong công tác bảo vệ, giáo dục trẻ em; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người.
    Thực hiện Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy năm 2018; trong đó, Sở Tư pháp là một trong số các cơ quan, đơn vị và địa phương được giao triển khai thực hiện Dự án đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người.
    Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, cơ sở và các quy định pháp luật hiện hành (bao gồm: Bộ luật hình sự năm 2015; các Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2017; Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007; Luật phòng, chống mua bán người năm 2011 và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các Bộ ngành Trung ương quy định, hướng dẫn đối với các nội dung có liên quan); chúng tôi biên soạn Tình huống Giải - Đáp pháp luật nhằm thông qua đó, góp phần thông tin đến cán bộ và nhân dân đối với các quy định của pháp luật liên quan đến các tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người; từ đó, chủ động và tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người tại địa phương, cơ sở.

PBGDPL