Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin hoạt động của Sở
Tin hoạt động của Sở
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Tư pháp 
08/10/2021 
 
     Chiều ngày 05/10/2021, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021 và kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, các chỉ số tại Sở Tư pháp. Cùng dự làm việc có: Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Về phía Sở Tư pháp, có lãnh đạo Sở, các Trưởng phòng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp.
     Theo kết quả báo cáo trong 09 tháng đầu năm 2021, Sở Tư pháp đã tham mưu hoàn thành 08/9 nhiệm vụ, đề án trọng tâm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 15 nhóm nhiệm vụ phê duyệt tại Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 11/01/2021, đã thực hiện 10/15 nhóm công việc; tham mưu ban hành đầy đủ các văn bản và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả; 03/03 nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; thẩm định văn bản quy phạm pháp luật trước khi UBND tỉnh ban hành 58 Quyết định quy phạm pháp luật và HĐND ban hành 14 Nghị quyết quy phạm pháp luật.
     Theo kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020 do Sở Nội vụ phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức thì tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hẹn xếp vị thứ 1/40 đơn vị, địa phương; mức độ hài lòng của Sở Tư pháp đạt 93,75%, xếp vị thứ 4/40 đơn vị, địa phương. Kết quả cải cách hành chính năm 2020 của Sở Tư pháp đã xếp hạng 2/21 Sở, ban, ngành cấp tỉnh, tăng 1 bậc so với năm 2019.
     Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ buổi làm việc của Sở Tư pháp; đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của toàn ngành Tư pháp trong 09 tháng đầu năm 2021. Để tiếp tục thực hiện thành công nhiệm vụ còn lại 03 tháng cuối năm 2021, đồng chí Trần Quốc Nam chỉ đạo toàn ngành Sở Tư pháp tiếp tục giữ vững và phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất ý chí, quyết tâm vượt khó, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu toàn ngành Tư pháp tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo bảo đảm đủ năng lực quản lý, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ của Ngành trong thời kỳ mới; triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng, thẩm định và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật. Tích cực theo dõi, kiểm tra, việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; hạn chế tối đa việc tranh chấp pháp lý. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản nhằm bảo đảm sự công khai, minh bạch, uy tín của tổ chức và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước nhằm hỗ trợ pháp lý kịp thời cho người nghèo, các đối tượng chính sách. Đặc biệt, luôn chủ động đổi mới, cải thiện quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành việc tham mưu thực hiện các chỉ số cải cách hành chính: PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI, ICT mà Sở tham mưu cho UBND tỉnh, bảo đảm chất lượng, bền vững, đóng góp vào việc nâng cao chất lượng cải cách hành chính chung toàn tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra./.
Văn phòng