Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin Hội đồng PBGDPL
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH THUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2018  (25/07/2018)

    Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; Quyết định số 1163/QĐ-BTP ngày 24/7/2017 của Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; xuất phát từ yêu cầu thực tiễn; trên cơ sở Kế hoạch số 2546/KH-UBND của UBND tỉnh;