Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Khai trương Văn phòng Thừa phát lại Phan Rang - tỉnh Ninh Thuận  (22/04/2019)

    Thực hiện Quyết định số 1106/QĐ-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của  Bộ Tư pháp về  phê duyệt “ Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại của tỉnh Ninh Thuận năm 2018”;  ngày 30 tháng  01 năm 2019,  Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại Phan Rang.

Tin Hội đồng PBGDPL
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL TỈNH NINH THUẬN BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019  (25/03/2019)

    Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng tỉnh trong tham mưu, tư vấn Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều phối thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và các nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh theo Khoản 2 Điều 2, các Điều 3, 4, 5 Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 và Khoản 3, 4 Điều 1 Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập từ thực tiễn triển khai thực hiện công tác PBGDPL; từ đó, góp phần tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 trên địa bàn tỉnh;

Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp Quý I  (12/03/2019)

    Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2019 và Công văn số 746/UBND-KTTH ngày 01/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I năm 2019. Sở Tư pháp báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác Quý I và chương trình công tác trọng tâm Quý II/2019 như sau:

Chương trình công tác
Chương trình công tác trọng tâm Quý II/2019  (12/03/2019)

    Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2019 và Công văn số 746/UBND-KTTH ngày 01/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I năm 2019. Sở Tư pháp xây dựng chương trình công tác trọng tâm Quý II/2019 như sau: