Nhập từ khóa...Tìm kiếm
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
00067042
Tin nổi bật
- Trước yêu cầu thực tiễn của công tác giám định tư pháp và đặc biệt để đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 10 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/1/2021. Luật đã sửa đổi, bổ sung các điều, khoản cụ thể như sau: bổ sung 01 điều mới (Điều 26a về thời hạn giám định); sửa đổi, bổ sung 08 điều (Điều 10; Điều 20; Điều 24; Điều 25; Điều 31; Điều 32; Điều 36; Điều 41); bổ sung 04 khoản; sửa đổi, bổ sung 22 khoản; bổ sung 04 điểm và sửa đổi, bổ sung 09 điểm.
Tin Hội đồng PBGDPL
Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” năm 2020  (04/05/2020)

Nhằm tiếp tục phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi là Công ước ICCPR), pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các đối tượng về các quyền dân sự, chính trị; các hoạt động triển khai thực hiện phải đúng mục tiêu, sát với nội dung của Đề án, yêu cầu thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả; kết hợp, lồng ghép các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án khác đang được thực hiện để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tham gia thực hiện Đề án; đồng thời, tổng kết việc thực hiện Đề án, đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc và rút ra bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.