Nhập từ khóa...Tìm kiếm
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
00072987
Tin nổi bật
Tin Hội đồng PBGDPL
Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” năm 2020  (04/05/2020)

Nhằm tiếp tục phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi là Công ước ICCPR), pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các đối tượng về các quyền dân sự, chính trị; các hoạt động triển khai thực hiện phải đúng mục tiêu, sát với nội dung của Đề án, yêu cầu thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả; kết hợp, lồng ghép các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án khác đang được thực hiện để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tham gia thực hiện Đề án; đồng thời, tổng kết việc thực hiện Đề án, đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc và rút ra bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.