Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tiến tới Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ III  (24/10/2017)

    Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn số 20/HD-CĐVC ngày 16/02/2017 của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022, tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tin Hội đồng PBGDPL
NHỮNG BÀI THAM LUẬN HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2017  (15/11/2017)

    Ngày 9/11 được công bố là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Ngày pháp luật đã và đang thẩm thấu trong đời sống, đến với từng người dân, trở thành sự kiện chính trị- pháp lý quan trọng; tích cực đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, phát huy nhân tố tích cực con người trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
    Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 4066/KH-UBND ngày 29/9/2017 về triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017. Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tổ chức buổi Tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật vào chiều ngày 10/11/2017 tại Sở Tư pháp. Lãnh đạo UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì buổi Tọa đàm.

Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Lê Đực và bà Phạm Thị Ba để lại (lần 2)  (10/10/2017)

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Lê  Đực và bà Phạm Thị Ba, địa chỉ phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

Báo cáo
BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp 9 tháng đầu năm 2017  (18/09/2017)

    Thực hiện Công văn số 3750/UBND-TH ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh về việc tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2017; Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện như sau: