Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin Hội đồng PBGDPL
V/v góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 và dự thảo Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019  (19/12/2018)

    Để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước quy ước năm 2018 theo Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh và triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh, Thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh (Sở Tư pháp) đã tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước quy ước năm 2018, đồng thời xây dựng dự thảo Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 để lấy ý kiến góp ý thống nhất của các thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh và UBND các huyện, thành phố trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.