Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tài liệu phổ biến GDPL
Tài liệu phổ biến GDPL
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2014 
24/01/2018 
 

    Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 được Quốc Hội thông qua ngày 19/6/2014 và có hiệu lực từ 01/01/2015 (gồm 10 chương, 133 điều)

Cao Thủy