Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
KẾ HOẠCH Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  (11/01/2017)

    Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Luật XLVPHC) và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC.
    Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh như sau:

QUYẾT ĐỊNH số 527/QĐ-UBND  (11/01/2017)

Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2017  (03/01/2017)

    Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 của UBND tỉnh. Nhằm phát huy những kết quả đạt được trong công tác Tư pháp năm 2016, đồng thời trên cơ sở Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Bộ Tư pháp, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 của UBND tỉnh. Sở Tư pháp Ninh Thuận tiếp tục đổi mới hoạt động chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực công tác, với những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC 3 THÁNG CUỐI NĂM 2016  (13/09/2016)

    Thực hiện Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch định hướng công tác Tư pháp nhiệm kỳ 2016-2020, nhiệm vụ, giải pháp công tác Tư pháp năm 2016. Sở Tư pháp xây dựng nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2016 cụ thể như sau:

CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016  (01/08/2016)

    Thực hiện Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch định hướng công tác Tư pháp nhiệm kỳ 2016-2020, nhiệm vụ, giải pháp công tác Tư pháp năm 2016. Qua 6 tháng triển khai thực hiện, Sở Tư pháp báo cáo kết quả cụ thể như sau:

QUYẾT ĐỊNH phê duyệt Kế hoạch định hướng công tác tư pháp nhiệm kỳ 2016-2020  (27/01/2016)
    Phê duyệt Kế hoạch số 66/KH-STP ngày 19/01/2016 của Sở Tư pháp về định hướng công tác tư pháp nhiệm kỳ 2016-2020, nhiệm vụ, giải pháp công tác Tư pháp năm 2016 (kèm theo)
KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua năm 2016  (27/01/2016)

    Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-BTP ngày 07/01/2016 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2016 và Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 20/01/2016 của UBND tỉnh về phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của toàn thể công chức, viên chức, người lao động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2016), và chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016); kỷ niệm 71 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2016), 71 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2016), góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm (2016-2020) của ngành và địa phương; Giám đốc Sở Tư pháp phát động phong trào thi đua năm 2016 với những nội dung sau:

QUYẾT ĐỊNH số 81/QĐ-UBND ngày 15/01/2015  (19/06/2015)

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

 Số: 81/QĐ-UBNT

 Ninh Thuận, ngày 15 tháng 01 năm 2015

                                                          
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2015
_____________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN