Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018  (26/01/2018)

    Căn cứ Quyết định số 2341/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2018. Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018, cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2018  (26/01/2018)

    Thực hiện Quyết định số 2341/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2018.

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 85/QĐ-BTP ngày 10/01/2018  (22/01/2018)

    Thực hiện Quyết định số 85/QĐ-BTP ngày 10/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch thực hiện với những nội dung sau:

KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị  (22/01/2018)

    Thực hiện Công văn số 99/UBND-KGVX ngày 08/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai học tập Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2018, cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua năm 2018  (04/01/2018)

    Thực hiện Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 20/01/2016 về phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; Hướng dẫn số 3067/HD-SNV ngày 01/11/2017 của Sở Nội vụ về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018; Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2018.

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC NĂM 2018  (03/01/2018)

    Thực hiện Công văn số 5007/BTP-VP ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận báo cáo như sau:

KẾ HOẠCH Công tác Tư pháp năm 2018  (03/01/2018)

    Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 5 năm 2016-2020 và định hướng công tác Tư pháp từ Trung ương đến địa phương. Để chủ động triển khai nhiệm vụ, góp phần vào thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Bộ Tư pháp, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 của tỉnh. Ngày 03/01/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND phê duyệt Kế họach số 2524/KH-STP Công tác  Tư pháp năm 2018 với nhiệm vụ và các giải pháp như sau:

KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018  (28/12/2017)

    Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (sửa đổi năm 2007 và năm 2012) và các văn bản hướng dẫn thi hành; Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 như sau:

Kế họach Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường"  (26/12/2017)

    Ngày 25/12/2017 UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế họach số 5394/KH-UBND về Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021

KẾ HOẠCH Công tác thanh tra, kiểm tra 2018  (25/12/2017)

    Căn cứ Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018; trên cơ sở thống nhất của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 581/TTT-VP ngày 28/11/2017. Ngày 08/12/2017 Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 105/QĐ-STP Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp năm 2018 như sau:

KẾ HOẠCH Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2018  (19/12/2017)

        Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Chương VIII Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
        Để chủ động trong công tác tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy định pháp luật, kịp thời phát hiện và xử lý những văn bản chưa phù hợp, trái pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật tại địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2018, như sau:

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017  (18/07/2017)

    Thực hiện Công văn số 1772/BTP-VP ngày 25/15/2017 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2017. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận báo cáo như sau:

CHƯƠNG TRÌNH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2017  (17/03/2017)

    Thực hiện Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2017 và Công văn số 770/UBND-TH ngày 09/3/2017 của UBND tỉnh về việc tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội Quý I năm 2017. Sở Tư pháp xây dựng Chương trình công tác trọng tâm Quý II/2017 như sau:

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) về “Thiết chế pháp lý” năm 2017  (27/02/2017)

    Thực hiện Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về Ban hành chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020, Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nâng cao chỉ số (PCI) về “Thiết chế pháp lý” năm 2017 với nội dung sau: