Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
KẾ HOẠCH Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2018  (19/12/2017)

        Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Chương VIII Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
        Để chủ động trong công tác tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy định pháp luật, kịp thời phát hiện và xử lý những văn bản chưa phù hợp, trái pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật tại địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2018, như sau:

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017  (18/07/2017)

    Thực hiện Công văn số 1772/BTP-VP ngày 25/15/2017 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2017. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận báo cáo như sau:

CHƯƠNG TRÌNH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2017  (17/03/2017)

    Thực hiện Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2017 và Công văn số 770/UBND-TH ngày 09/3/2017 của UBND tỉnh về việc tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội Quý I năm 2017. Sở Tư pháp xây dựng Chương trình công tác trọng tâm Quý II/2017 như sau:

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) về “Thiết chế pháp lý” năm 2017  (27/02/2017)

    Thực hiện Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về Ban hành chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020, Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nâng cao chỉ số (PCI) về “Thiết chế pháp lý” năm 2017 với nội dung sau:

KẾ HOẠCH Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017  (23/01/2017)

    Căn cứ Kế hoạch số 88-KH/ĐU ngày 14/10/2016 của Đảng ủy Sở thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng ủy Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017 như sau:

Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trọng tâm năm 2017  (11/01/2017)

    Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày  16/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
    Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm năm 2017  trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  (11/01/2017)

    Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Luật XLVPHC) và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC.
    Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh như sau:

QUYẾT ĐỊNH số 527/QĐ-UBND  (11/01/2017)

Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2017  (03/01/2017)

    Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 của UBND tỉnh. Nhằm phát huy những kết quả đạt được trong công tác Tư pháp năm 2016, đồng thời trên cơ sở Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Bộ Tư pháp, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 của UBND tỉnh. Sở Tư pháp Ninh Thuận tiếp tục đổi mới hoạt động chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực công tác, với những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC 3 THÁNG CUỐI NĂM 2016  (13/09/2016)

    Thực hiện Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch định hướng công tác Tư pháp nhiệm kỳ 2016-2020, nhiệm vụ, giải pháp công tác Tư pháp năm 2016. Sở Tư pháp xây dựng nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2016 cụ thể như sau:

CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016  (01/08/2016)

    Thực hiện Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch định hướng công tác Tư pháp nhiệm kỳ 2016-2020, nhiệm vụ, giải pháp công tác Tư pháp năm 2016. Qua 6 tháng triển khai thực hiện, Sở Tư pháp báo cáo kết quả cụ thể như sau: