Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2019  (04/06/2019)

Thực hiện Công văn số 3477/UBND-NC ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính. Sở Tư pháp xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2019 như sau:

Chương trình công tác trọng tâm Quý II/2019  (12/03/2019)

    Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2019 và Công văn số 746/UBND-KTTH ngày 01/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I năm 2019. Sở Tư pháp xây dựng chương trình công tác trọng tâm Quý II/2019 như sau:

KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018  (26/01/2018)

    Căn cứ Quyết định số 2341/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2018. Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018, cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2018  (26/01/2018)

    Thực hiện Quyết định số 2341/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2018.

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 85/QĐ-BTP ngày 10/01/2018  (22/01/2018)

    Thực hiện Quyết định số 85/QĐ-BTP ngày 10/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch thực hiện với những nội dung sau: