Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện “Năm Dân vận khéo” năm 2020  (29/04/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 1453/KH-UBND ngày 23/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện công tác “Năm Dân vận khéo” 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể như sau:
(Kế hoạch)

KẾ HOẠCH Tuyên truyền Hội nghị điển hình tiên tiến của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V tiến tới Đại hội thi đua yêu nước các cấp  (11/03/2020)

Thực hiện Quyết định số 57/QĐ-BTP ngày 13/01/2020 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, Công văn số 5008/BTP-TĐKT ngày 17/12/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội thi đua yêu nước, Hội nghị điển hình tiên tiến ở các đơn vị tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V; Ngày 10/3/2020 Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch Tuyên truyền Hội nghị điển hình tiên tiến của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V tiến tới Đại hội thi đua yêu nước các cấp với nội dung như sau: