Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện “Năm Dân vận khéo” năm 2020  (29/04/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 1453/KH-UBND ngày 23/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện công tác “Năm Dân vận khéo” 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể như sau:
(Kế hoạch)

KẾ HOẠCH Tuyên truyền Hội nghị điển hình tiên tiến của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V tiến tới Đại hội thi đua yêu nước các cấp  (11/03/2020)

Thực hiện Quyết định số 57/QĐ-BTP ngày 13/01/2020 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, Công văn số 5008/BTP-TĐKT ngày 17/12/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội thi đua yêu nước, Hội nghị điển hình tiên tiến ở các đơn vị tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V; Ngày 10/3/2020 Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch Tuyên truyền Hội nghị điển hình tiên tiến của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V tiến tới Đại hội thi đua yêu nước các cấp với nội dung như sau:

Kế họach tuyên truyền và tổ chức các họat động kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020  (10/03/2020)

    Nhằm tuyên truyền và tổ chức các họat động kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020. Sở Tư pháp ban hành Kế họach với những nội dung như sau:
(Kế họach)

Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2019  (04/06/2019)

Thực hiện Công văn số 3477/UBND-NC ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính. Sở Tư pháp xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2019 như sau:

Chương trình công tác trọng tâm Quý II/2019  (12/03/2019)

    Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2019 và Công văn số 746/UBND-KTTH ngày 01/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I năm 2019. Sở Tư pháp xây dựng chương trình công tác trọng tâm Quý II/2019 như sau: