Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2019  (04/06/2019)

Thực hiện Công văn số 3477/UBND-NC ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính. Sở Tư pháp xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2019 như sau:

Chương trình công tác trọng tâm Quý II/2019  (12/03/2019)

    Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2019 và Công văn số 746/UBND-KTTH ngày 01/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I năm 2019. Sở Tư pháp xây dựng chương trình công tác trọng tâm Quý II/2019 như sau: