Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
Chương trình công tác trọng tâm Quý II/2019 
12/03/2019 
 

    Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2019 và Công văn số 746/UBND-KTTH ngày 01/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I năm 2019. Sở Tư pháp xây dựng chương trình công tác trọng tâm Quý II/2019 như sau:

    1. Công tác Xây dựng; kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
    - Tiếp tục tập trung thực hiện góp ý và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh đầu năm 2019; tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa theo Kế hoạch số 5374/KH-UBND ngày 14/12/2018 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2019; Kế hoạch số 5373/KH-STP ngày 14/12/2018 rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 và Kế hoạch số 783/KH-UBND ngày 28/02/2018 thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2014-2018.
    - Triển khai Kế hoạch số 699/KH-UBND ngày 27/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019; thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác pháp chế.
    2. Công tác Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật: 
    Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra việc tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố và Chánh Thanh tra Sở ngành, UBND huyện, thành phố.
    Hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật và theo dõi tình hình xử lý vi phạm hành chính theo yêu cầu của Sở, ngành và UBND cấp huyện, xã; tiếp tục tham gia tư vấn một số vụ việc do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và tư vấn các vụ việc của các Sở, ban ngành và địa phương; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
    3. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở: 
    - Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 và tham mưu UBND tỉnh công bố danh sách xã đạt chuẩn và chưa đạt chuẩn trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
    - Phối hợp Sở Nội vụ tổ chức Hội thi tuyên truyền pháp luật về công tác dân vận với chủ đề “Năm dân vận chính quyền”; phối hợp triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp với Báo Ninh Thuận và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh năm 2019; triển khai có hiệu quả Kế hoạch tổng kết 05 năm Luật hòa giải ở cơ sở.
    4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm:
    Tiếp tục cập nhật và bổ sung Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; theo dõi kiểm tra phần mềm hộ tịch; chuẩn bị sơ kết 03 năm Luật hôn nhân và gia đình; đẩy mạnh công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp.
    5. Công tác Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    a) Về Bổ trợ tư pháp: Tiếp tục hướng dẫn, phối hợp Đoàn Luật sư trong việc tổ chức Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ VII ( 2019-2024); hướng dẫn, tham mưu cấp giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Thừa phát lại Phan Rang; theo dõi, đôn đốc các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện có hiệu quả Quyết định số 83/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án “Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”. Báo cáo tình hình cập nhật cơ sở dữ liệu công chứng năm 2018. Xây dựng dự thảo Quyết định quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng; tổ chức cuộc họp giao ban giữa Cục Thi hánh án dân sự tỉnh và Sở Tư pháp qúy I/2019 theo Quy chế phối hợp.
    b) Về Trợ giúp pháp lý: Cập nhật vụ việc tham gia tố tụng lên phần mềm Hệ thống quản lý vụ việc trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019; cử Trợ giúp viên pháp lý thực hiện đại diện ngoài tố tụng, tham gia tố tụng, phân công người đánh giá chất lượng hồ sơ vụ việc; duy trì thường xuyên đường dây nóng về trợ giúp pháp lý. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 257/KH-HĐPHLN ngày 14/02/2019 phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019.
    6. Công tác xây dựng Ngành:
    Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Sở, Quy chế văn hóa công sở; đề xuất với cơ quan có thẩm quyền cử công chức, viên chức đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ.
    7. Công tác thống kê, kế họach, tài chính:
    Nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thống kê trong toàn Ngành. Thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách trên tinh thần tiết kiệm, bảo đảm kinh phí hoạt động của cơ quan. Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 314/KH-STP ngày 21/02/2018 về công tác văn thư, lưu trữ năm 2019.
    8. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng:
    Tổ chức Thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Phòng Công chứng số 1; ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định.  
    Tiếp tục tham gia Đoàn thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động, quản lý đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Ninh Thuận.
9. Công tác cải cách tư pháp; cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin:
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách tư pháp năm 2019; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo các Chương trình, Kế hoạch đã đề ra, chú trọng các chỉ số cải cách hành chính do UBND tỉnh giao. Thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa” giải quyết các thủ tục hành chính với việc duy trì áp dụng tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại cơ quan. Tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 về lý lịch tư pháp để phục vụ người dân và lĩnh vực ngành Tư pháp; thường xuyên cập nhật văn bản lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở. Duy trì thực hiện Văn phòng điện tử (TD office).
    10. Công tác thi đua, khen thưởng:
    Báo cáo sơ kết công tác thi đua (đợt 1), tiếp tục phát động thi đua công tác Tư pháp đợt 2 năm 2019; phối hợp tổ chức ký kết giao ước thi đua Khu vực thi đua miền Đông Nam Bộ và Khối thi đua các cơ quan nội chính.
    Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân rộng các điển hình tiên tiến nhất là phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 cùng với phương châm hành động năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019); kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2019).
    11. Công tác chỉ đạo điều hành:
    a) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 10/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. 
    b) Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của công chức, viên chức và lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Duy trì nghiêm túc chế độ giao ban giữa Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Tăng cường đi cơ sở để giải quyết kịp thời những vướng mắc nhằm giải quyết kịp thời các nhu cầu của tổ chức và công dân.
    c) Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Quy chế văn hóa công sở theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính; Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Văn phòng