Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
Chương trình công tác Tư pháp tháng 11/2017 
27/11/2017 
 
    1. Công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:
    Tập trung thẩm định và góp ý văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các Nghị quyết phục vụ kỳ họp cuối năm 2017 của HĐND tỉnh; tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và báo cáo kết quả thực hiện năm 2017.
    2. Công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật: 
    Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; tham mưu tư vấn các vụ việc khiếu nại do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
    3. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở: 
    - Tổ chức hội nghị tập huấn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;
    - Phối hợp tổ chức Tọa đàm hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017; Báo cáo kết quả kiểm tra việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và xây dựng, khi thác Tủ sách pháp luật.
    4. Công tác Hành chính tư pháp: 
    - Báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh;
    - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Luật bồi thường nhà nước sửa đổi;
    - Rà soát thông tin lý lịch tư pháp 2017 với Tòa án nhân dân tỉnh.
    5. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    a) Công tác Bổ trợ tư pháp: 
    - Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chỉ số Thiết chế pháp lý năm 2017 theo Quy chế số 354/QCPH-STP-TTr-CA-TA-VKS-THA ngày 06/3/2017;
    - Báo cáo triển khai thực hiện Kế hoạch số 746/KH-UBND ngày 08/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ.
    b) Công tác trợ giúp pháp lý: 
    - Báo cáo kết quả hoạt động phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017 và báo cáo kết quả kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017 tại các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Ninh Hải và Bác Ái;
    - Tổ chức các đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở cho đồng bào dân tộc kiểu mẫu tại thôn Suối Rớ, xã Phước Chính, huyện Bác Ái giai đoạn 2017 - 2020.
    6. Công tác Văn phòng:
    - Thống kê của Ngành Tư pháp theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp;
    - Báo cáo công tác tư pháp, công tác thi đua khen thưởng, công tác cải cách hành chính năm 2017;
    - Báo cáo phục vụ kiểm tra của Ban Thường Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Nghị quyết sớ 09-NQ/TU về xây dựng Ninh Thuận xanh, sạch, đẹp;
    - Báo cáo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017;
    - Đánh giá, phân loại công chức, viên chức tháng 10/2017;
    7. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại-tố cáo: 
    Báo cáo kết quả than tra, kiểm tra công tác tư pháp năm 2017 tại phòng Tư pháp các huyện và Ủy ban nhân dân các xã.
Văn phòng