Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tên thủ tục: Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.
Lĩnh vực: Phổ biến giáo dục pháp luật
Lệ phí: - Không
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ:     - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;
Quy trình thủ tục:

    Cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18 tháng 12 năm 2013 lập danh sách gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.
    - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và chuyển ngay cho Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật.
    - Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật kiểm tra, tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Sở Tư pháp (02 ngày) trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm đối với báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (03 ngày).

Thành phần nhận hồ sơ:

    - 01 bộ.
    + Công văn đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật của lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị.
    + Danh sách trích ngang báo cáo viên pháp luật thuộc trường hợp miễn nhiệm (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 21/2013/TT-BTP).
    + Các văn bản, giấy tờ chứng minh báo cáo viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 6 của Thông tư số 21/2013/TT-BTP.

Thông tin liên hệ: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước