Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tên thủ tục: Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.
Lĩnh vực: Phổ biến giáo dục pháp luật
Lệ phí: - Không
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;
Quy trình thủ tục:

    - Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh lựa chọn, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức và sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật gửi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.
    - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và chuyển ngay cho Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật.
    - Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật kiểm tra, tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Sở Tư pháp (02 ngày) trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (03 ngày).

Thành phần nhận hồ sơ:     - 01 bộ.    
    + Công văn đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật của cơ quan, tổ chức.
    + Danh sách trích ngang người được đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BTP).
Thông tin liên hệ: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước