Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tên thủ tục: Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Lệ phí: Không
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ:
- 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ.
Quy trình thủ tục:
    + Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật có đủ điều kiện đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Luật Trợ giúp pháp lý nộp hồ sơ đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý đến Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động. 
    + Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ, Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ, cấp Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý cho tổ chức đăng ký tham gia đủ điều kiện. Trường hợp từ chối phải thông báo rõ lý do bằng văn bản. 
    + Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp công bố danh sách tổ chức đăng ký tham gia, người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương. Trường hợp thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý phải có văn bản thông báo để Sở Tư pháp xem xét, cập nhật danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương và thông báo về Bộ Tư pháp.
    - Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận; Địa chỉ: Số 94 đường 16/4 thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Thành phần nhận hồ sơ:     + Đơn đề nghị tham gia trợ giúp pháp lý theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTP (Mẫu TP-TGPL-01);
    + Danh sách luật sư, tư vấn viên pháp luật đủ điều kiện thực hiện trợ giúp pháp lý theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTP (Mẫu TP-TGPL-02);
    + Bản sao thẻ luật sư, thẻ tư vấn viên pháp luật.
Thông tin liên hệ:
- Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh.
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước