Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tên thủ tục: Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Lệ phí: - Không
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: - 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý.
Quy trình thủ tục:

    + Người được trợ giúp pháp lý có căn cứ cho rằng người thực hiện trợ giúp pháp lý thuộc một trong các trường hợp không được tiếp tục thực hiện hoặc phải từ chối thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 25 của Luật trợ giúp pháp lý thì làm đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý và gửi Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh hoặc tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý. 
    + Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý có trách nhiệm thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người được trợ giúp pháp lý và cử người khác thực hiện trợ giúp pháp lý. 
    - Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh hoặc tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

Thành phần nhận hồ sơ: 01 bộ.
+ Đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý.
+ Giấy tờ, tài liệu liên quan đến yêu cầu thay đổi.
Thông tin liên hệ: - Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước