Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tên thủ tục: Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Lệ phí: - Không
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: - Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Quy trình thủ tục:

    + Người được trợ giúp pháp lý có nguyện vọng rút yêu cầu trợ giúp pháp lý thì làm đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý và gửi tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý) hoặc người thực hiện trợ giúp pháp lý (Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo phân công của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý, Tư vấn viên pháp luật có 02 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật trở lên làm việc tại tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý, Cộng tác viên trợ giúp pháp lý).
    + Khi nhận được đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc người thực hiện trợ giúp pháp lý trả lời ngay bằng văn bản về việc không tiếp tục thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý.
    - Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh hoặc tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý

Thành phần nhận hồ sơ: - 01 bộ:  Đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý.
Thông tin liên hệ: - Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước