Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tên thủ tục: Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại
Lĩnh vực: Thừa phát lại
Lệ phí: - Không
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: - Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Quy trình thủ tục:    a) Trình tự thực hiện
- Văn phòng Thừa phát lại gửi hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp Thẻ cho Thừa phát lại của Văn phòng mình đến Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở;
- Sở Tư pháp ghi tên người được đăng ký hành nghề vào Danh sách Thừa phát lại hành nghề tại địa phương và cấp Thẻ Thừa phát lại; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.
   b) Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Thành phần nhận hồ sơ: 01 bộ, gồm:
- Giấy đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định;
- Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm bản chính Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thừa phát lại để đối chiếu;
- 01 ảnh chân dung của Thừa phát lại cỡ 2cm x 3cm chụp không quá 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ.
Thông tin liên hệ: Trung tâm phục vụ hanh chính công
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước