Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tên thủ tục: Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
Lĩnh vực: Hòa giải thương mại
Lệ phí: Không
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của chi nhánh
Quy trình thủ tục:

a) Trình tự thực hiện và cách thức thực hiện:
- Trường hợp Chi nhánh chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh tại Việt Nam chấm dứt hoạt động thì chậm nhất 30 ngày trước ngày chấm dứt hoạt động, chi nhánh thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động cho Sở Tư pháp Ninh Thuận nơi chi nhánh đặt trụ sở.
- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày chi nhánh thanh toán xong các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, thanh lý các hợp đồng lao động, hoàn tất các vụ việc đã nhận, chi nhánh báo cáo bằng văn bản cho Sở Tư pháp Ninh Thuận. Sở Tư pháp Ninh Thuận ra quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh.
b) Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Thành phần nhận hồ sơ:

01 bộ, gồm:
- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh;
- Báo cáo về việc thanh toán xong các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, thanh lý các hợp đồng lao động, hoàn tất các vụ việc đã nhận.

Thông tin liên hệ: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước