Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tên thủ tục: Thủ tục thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại
Lĩnh vực: Hòa giải thương mại
Lệ phí: Không
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Trung tâm
Quy trình thủ tục:

a) Trình tự thực hiện:
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp về việc thay đổi tên gọi có hiệu lực, Trung tâm hòa giải thương mại có văn bản đề nghị thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp Ninh Thuận nơi Trung tâm đăng ký hoạt động.
- Sở Tư pháp xem xét ra quyết định thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm.
b) Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Thành phần nhận hồ sơ:

- Văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp về việc thay đổi tên gọi của Trung tâm hòa giải thương mại có hiệu lực;
- Văn bản đề nghị thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động.

Thông tin liên hệ: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước