Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tên thủ tục: Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản
Lĩnh vực: Lĩnh vực đấu giá tài sản
Lệ phí: - 2.700.000đ
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: - Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Quy trình thủ tục:

    a) Trình tự thực hiện:

    Người hoàn thành thời gian tập sự hành nghề đấu giá theo quy định của Luật đấu giá và người không đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra kết quả tập sự trước thực hiện  đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tại Sở Tư pháp nơi người đó có tên trong danh sách tập sự.

    Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp lập danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và gửi Bộ Tư pháp; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

    b) Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thành phần nhận hồ sơ: - 01 bộ, gồm:

- Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá;

- Báo cáo kết quả tập sự hành nghề đấu giá.
Thông tin liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước