Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tên thủ tục: Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Lĩnh vực: Lĩnh vực đấu giá tài sản
Lệ phí: - 500.000đ
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp
Quy trình thủ tục:

    a) Trình tự thực hiện:

    Doanh nghiệp đấu giá tài sản đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy thì gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

    Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp lại Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

    b) Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thành phần nhận hồ sơ: - 01 bộ, gồm: Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.
Thông tin liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước