Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tên thủ tục: Nhận lưu giữ Di chúc
Lĩnh vực: công chứng
Lệ phí:
    - Theo quy định của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP và Thông tư liên tịch số 115/2015/TTLT-BTC-BTP
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ:
Trong ngày làm việc.
Quy trình thủ tục:

    - Nộp hồ sơ yêu cầu công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng;
    - Người lập di chúc có thể yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nhận lưu giữ di chúc của mình. Khi nhận lưu giữ di chúc, công chứng viên phải niêm phong bản di chúc trước mặt người lập di chúc, ghi giấy nhận lưu giữ và giao cho người lập di chúc;
    - Đối với di chúc đã được tổ chức hành nghề công chứng nhận lưu giữ nhưng sau đó tổ chức này chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì trước khi chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể, tổ chức hành nghề công chứng phải thỏa thuận với người lập di chúc về việc chuyển cho tổ chức hành nghề công chứng khác lưu giữ di chúc. Trường hợp không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được thì di chúc và phí lưu giữ di chúc phải được trả lại cho người lập di chúc;
    - Việc công bố di chúc lưu giữ tại tổ chức hành nghề công chứng được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Thành phần nhận hồ sơ:     01 bộ, gồm: 
    - Di chúc (bản chính);
    - Bản sao giấy tờ tùy thân của người lập di chúc;
    - Bản sao giấy tờ  tùy thân của người nhận di chúc.
Thông tin liên hệ:
Tổ chức hành nghề công chứng
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước