Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tên thủ tục: Thủ tục công chứng văn bản từ chối nhận di sản
Lĩnh vực: công chứng
Lệ phí:     - Theo quy định của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP và Thông tư liên tịch số 115/2015/TTLT-BTC-BTP
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ:
    Thời hạn công chứng không quá 02 ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc.
Quy trình thủ tục:

    - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ yêu cầu công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng;
    - Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý, ghi vào sổ công chứng.

Thành phần nhận hồ sơ:

    01 bộ, gồm: 
    - Phiếu yêu cầu công chứng;
    - Dự thảo văn bản từ chối nhận di sản (nếu có);
    - Bản sao giấy tờ tùy thân;
    - Bản sao di chúc trong trường hợp thừa kế theo di chúc hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng theo pháp luật về thừa kế;
    - Giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản đã chết.

Thông tin liên hệ:
Tổ chức hành nghề công chứng
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước