Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tên thủ tục: Thủ tục cấp bản sao văn bản công chứng
Lĩnh vực: công chứng
Lệ phí:     - Theo quy định của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP và Thông tư liên tịch số 115/2015/TTLT-BTC-BTP
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ:
Trong ngày làm việc.
Quy trình thủ tục:

    Cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ bản chính văn bản công chứng cấp bản sao văn bản công chứng và nhận kết quả tại tổ chức hành nghề công chứng đó.

Thành phần nhận hồ sơ:     01 bộ gồm: 
    - Phiếu yêu cầu cấp bản sao;
    - Văn bản cần sao (nếu có);
    - Chứng minh nhân dân của người yêu cầu cấp bản sao.
Thông tin liên hệ:
Tổ chức hành nghề công chứng
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước