Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tên thủ tục: Thủ tục công chứng bản dịch
Lĩnh vực: công chứng
Lệ phí:

- Theo quy định của Thông tư liên tịch số 115/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp

Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ:
- Thời hạn công chứng không quá 02 ngày làm việc
Quy trình thủ tục:     - Công chứng viên tiếp nhận bản chính giấy tờ, văn bản cần dịch, kiểm tra và giao cho người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức mình thực hiện;
    - Người phiên dịch phải ký vào từng trang của bản dịch;
    - Công chứng viên ghi lời chứng và ký vào từng trang của bản dịch.
 
Thành phần nhận hồ sơ: - Phiếu yêu cầu công chứng;
- Bản chính giấy tờ, văn bản cần dịch.
Thông tin liên hệ:
- Tổ chức hành nghề công chứng
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước