Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin hoạt động của Sở
Tin hoạt động của Sở
Chi bộ Phòng Nghiệp vụ 2 sinh hoạt chuyên đề “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc” 
09/06/2020 
 
Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày 03/02/2020 của Đảng ủy Sở về Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 11-KH/CBNV2 ngày 28/02/2020 của Chi bộ Phòng Nghiệp vụ 2 về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị  và học tập chuyên đề năm 2020  gắn với chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sáng ngày 05/6/2020 Chi bộ Phòng Nghiệp vụ 2 tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
      Nội dung sinh hoạt tập trung trao đổi, thảo luận chuyên đề "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc" gắn với thực tiễn công việc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc ta và là đức tính cơ bản của người cách mạng. Các đồng chí từ Trung ương đến các Chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.
      Từ việc triển khai nội dung của chuyên đề, đảng viên trong Chi bộ tập trung trao đổi, thảo luận, liên hệ để làm rõ việc vận dụng chuyên đề về đoàn kết dân tộc vào thực tiễn của Chi bộ. Đồng thời, thông qua buổi sinh hoạt giúp cho các đảng viên nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, sự nổ lực và trách nhiệm của bản thân để phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2020 với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”.
Hương Giang