Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
CHƯƠNG TRÌNH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2017 
17/03/2017 
 

    Thực hiện Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2017 và Công văn số 770/UBND-TH ngày 09/3/2017 của UBND tỉnh về việc tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội Quý I năm 2017. Sở Tư pháp xây dựng Chương trình công tác trọng tâm Quý II/2017 như sau:

    1. Công tác Xây dựng; kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
    - Tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, tập trung công tác thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND do các Sở, ngành tham mưu để phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2017 đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi và đúng tiến độ. Bám sát Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của HĐND và UBND tỉnh để thực hiện tốt công tác xây dựng, thẩm định gắn với kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, góp phần nâng cao chỉ số PCI của tỉnh. 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định về tự kiểm tra, kiểm tra, xử lý văn bản; phân công, phối hợp rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; Báo cáo kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016 đang còn hiệu lực pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; Báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh năm 2016; triển khai Thông tư số 338/2016/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 
    2. Công tác Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật: 
    - Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thống nhất, đồng bộ các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tham mưu UBND tỉnh Báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2017; ban hành Kế hoạch và chuẩn bị nội dung tổ chức tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính năm 2017.
    - Triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật chuyên đề trọng tâm năm 2017 theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp; qua đó, đánh giá đúng tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, thực trạng tình hình tuân thủ pháp luật để đề xuất những giải pháp về cơ chế, chính sách pháp luật phù hợp, nhằm góp phần phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.
    - Tiếp tục tham gia đoàn phúc tra về công tác bồi thường đất đai của 07 hộ dân tại tuyến đường ven biển Phước Dinh theo chỉ đạo của UBND tỉnh và tham gia tư vấn vụ việc khiếu nại của 15 hộ dân tại Tiểu khu 63a, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn và các vụ việc khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
    3. Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính: 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh; Báo cáo 6 tháng tình hình và triển khai thực hiện công tác KSTTHC năm 2017; Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước (theo Đề án của Chính phủ).
    - Thường xuyên rà soát, các thủ tục hành chính mới hoặc đã sửa đổi, bổ sung bổ sung; chú trọng đến việc tham mưu cắt giảm 30% thời gian trên từng thủ tục theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Đăng nhập kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia và đề nghị Cục Kiểm soát TTHC công khai; rà soát đề nghị Cục Kiểm soát TTHC gỡ bỏ TTHC của tỉnh không còn hiệu lực theo quy định. Tập trung góp ý kịp thời, có chất lượng đối với các dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định giải quyết thủ tục hành chính, dự thảo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh do các Sở, ngành tham mưu, nhất là việc chuẩn hóa các thủ tục hành chính. 
    4. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở: 
    - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Báo cáo tình hình phân bổ kinh phí hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh và tình hình khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Báo cáo viên pháp luật tỉnh; Quy chế hoạt động của thành viên Hội đồng tỉnh; Văn bản chỉ đạo về việc đề nghị rà soát Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, tập trung rà soát các Luật, pháp lệnh và những văn bản pháp luật mới được Quốc Hội thông qua năm 2016 và 2017; trên cơ sở đó, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phân công Báo cáo viên pháp luật tỉnh triển khai, phổ biến đảm bảo theo đúng chuyên ngành của các Sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh nhằm phát huy vai trò của từng thành viên Hội đồng, Báo cáo viên pháp luật. 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức tập huấn chuyên sâu công tác hòa giải ở cơ sở năm 2017 cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở của 07 huyện, thành phố.
    5. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm:
    - Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về mức thu, miễn thu nộp và chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh. 
    - Xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch kiểm tra công tác hộ tịch năm 2017.
    - Hoàn thiện hồ sơ lý lịch tư pháp đưa vào lưu trữ. Tiếp tục cập nhật, bổ sung hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; thực hiện tốt việc cấp phiếu Lý lịch tư pháp cho công dân.
    - Tham mưu UBND tỉnh Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 về công tác bồi thường Nhà nước. Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Hội đồng thực hiện nhiệm vụ hoàn trả tiền bồi thường nhà nước đúng pháp luật, bảo đảm tiến độ.
    6. Công tác Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    a) Về Bổ trợ tư pháp:
    - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”; Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản.
    - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 83/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án “Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng trên địa bàn tỉnh; triển khai Quyết định số 2007/QĐ-BTP ngày 26/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Duy trì tốt việc giao ban giữa Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự theo Quy chế đã đề ra.
    b) Về Trợ giúp pháp lý:
    - Triển khai Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 20/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trên địa bàn tỉnh. Ban hành Kế hoạch hoạt động; Kế hoạch kiểm tra năm 2017 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý; Kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2017.
    - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc thụ lý và giải quyết yêu cầu của người được trợ giúp pháp lý theo đúng trình tự, thủ tục luật định; tăng cường hoạt động tham gia tố tụng, nâng cao chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.
    7. Công tác xây dựng Ngành:
    - Triển khai thực hiện Kế hoạch số 322/KH-STP ngày 28/02/2017 kiện toàn sắp xếp lại bộ máy tổ chức các phòng chuyên môn; luân chuyển, điều động công chức của Sở; Kế hoạch số 38/KH-STP ngày 10/3/2017 triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo. Xây dựng Bản mô tả vị trí công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở đảm bảo sát, đúng và theo yêu cầu cải cách hành chính.
    - Tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Sở, Quy chế văn hóa công sở; đề xuất với cơ quan có thẩm quyền cử công chức, viên chức đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ.
    8. Công tác thống kê, kế họach, tài chính:
    Nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thống kê trong toàn Ngành. Thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách trên tinh thần tiết kiệm, bảo đảm kinh phí hoạt động của cơ quan. Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 91/KH-STP ngày 18/01/2017 về công tác văn thư, lưu trữ năm 2017.
    9. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng:
    Tiến hành thanh tra và ban hành kết luận thanh tra về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động trợ giúp pháp lý tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Thuận. Kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 1177/KL-STP ngày 30/8/2013 của Giám đốc Sở Tư pháp, kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký và quản lý hộ tịch tại UBND xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo.
    10. Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin:
    - Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo các Chương trình, Kế hoạch đã đề ra, chú trọng các chỉ số cải cách hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa” giải quyết các thủ tục hành chính với việc duy trì áp dụng tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại cơ quan. 
    - Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về lý lịch tư pháp để phục vụ người dân; thường xuyên cập nhật văn bản lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Kiện toàn Ban biên tập để nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử của Sở. Duy trì thực hiện Văn phòng điện tử (TD office).
    11. Công tác thi đua, khen thưởng:
    - Báo cáo sơ kết công tác thi đua (đợt 1), tiếp tục phát động thi đua công tác Tư pháp đợt 2 năm 2017.
    - Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân rộng các điển hình tiên tiến nhất là phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề khác do Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh phát động.
    12. Công tác chỉ đạo điều hành:
    - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 10/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Công văn số 5258/UBND-KGVX ngày 27/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 
    - Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của công chức, viên chức và lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Duy trì nghiêm túc chế độ giao ban giữa Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và phòng Tư pháp cấp huyện. Tăng cường đi cơ sở để giải quyết kịp thời những vướng mắc nhằm giải quyết kịp thời các nhu cầu của tổ chức và công dân.
    - Thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính; Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Văn phòng