Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 9/2016 
15/08/2016 
 

    1. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: 
    - Tập trung công tác thẩm định, góp ý văn bản của Trung ương, địa phương đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.
    - Tiếp tục tiến hành tự kiểm tra văn bản và tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh Báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành 6 tháng đầu năm 2016.
    - Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và tiến hành cập nhật các văn bản mới ban hành theo quy định.
    - Tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đối ngoại theo Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế quản lý thông nhất các hoạt động đối ngoại;
    - Tiến hành rà soát, đánh giá mức độ tương thích của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về biển với các điều ước quốc tế về biển mà Việt Nam đã và dự định ký kết;
    2. Công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật: 
    Tiếp tục tham gia Đoàn giám sát của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh và Tổ kiểm tra rà soát kết quả triển khai, thực hiện nhiệm vụ có liên quan vụ việc tai nạn bè nổi ở vịnh Vĩnh Hy;
    3. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính: 
    Tập trung góp ý kịp thời, có chất lượng đối với  dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định giải quyết thủ tục hành chính, dự thảo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh do các Sở, ngành tham mưu, nhất là việc chuẩn hóa các thủ tục hành chính. Tổ chức đăng nhập kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia và đề nghị Cục Kiểm soát TTHC công khai; rà soát đề nghị Cục Kiểm soát TTHC gỡ bỏ TTHC của tỉnh không còn hiệu lực theo quy định. Tiến hành kiểm tra công tác Kiểm soát thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 824/KH-STP ngày 13/6/2016. Tập trung rà soát xác định sự chênh lệch giữa Bộ thủ tục hành chính qua kiểm tra và Bộ thủ tục hành chính thuộc tỉnh trên trang TTHC.VN để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý đúng quy định.
    4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở: 
    - Tham mưu UBND tỉnh củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và hướng dẫn các ngành, các huyện, thành phố củng cố, kiện toàn theo Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 Quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thay thế Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013. Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2016.
    - Tham mưu UBND tỉnh  ban hành Quyết định thành lập Đoàn tham gia Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
    - Báo cáo UBND tỉnh kết quả ban đầu triển khai mô hình giao lưu cà phê pháp luật.
    - Biên tập và phát hành Bản tin Tư pháp số 58.
    5. Công tác hành chính tư pháp: 
     - Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định chuẩn hóa các thủ tục hành chính về lĩnh vực chứng thực, bồi thường nhà nước, giao dịch bảo đảm; Quyết định bãi bỏ Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc lĩnh vực hộ tịch, một cửa liên thông thuộc lĩnh vực hộ tịch, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định bãi bỏ Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh Quy định đối tượng, phạm vi, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra công tác chứng thực, công tác hộ tịch, công tác theo dõi thi hành pháp luật tại một số UBND xã trên địa bàn tỉnh.
     - Phối hợp với Chi nhánh Viettel Ninh Thuận tổ chức tập huấn, theo dõi việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến cấp độ 3 từ ngày 01/8/2016 đảm bảo hiệu quả.
     - Tiếp tục rà soát, đối chiếu thông tin về án tích với TAND và cơ quan thi hành án dân sự các cấp để cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo Kế hoạch. 
    6. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    a) Bổ Trợ tư pháp:
    - Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính ban hành trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.
    - Ban hành Báo cáo thẩm định Đề án thành lập Hội công chứng viên tỉnh Ninh Thuận và phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định cho phép thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Ninh Thuận. 
    - Ban hành Quyết định và Kế hoạch kiểm tra về tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2016. 
    - Triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại.
    b) Trợ giúp pháp lý:
    - Ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành tại một số cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp huyện.
    - Xây dựng Đề án sắp xếp vị trí việc làm của các công chức, viên chức trong Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước phù hợp với nội dung Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý.
    - Triển khai Trợ giúp pháp lý theo Kế hoạch số 659/KH-STP ngày 18/5/2016 triển khai thực hiện nội dung “Ngành Tư pháp Ninh Thuận chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” tại xã Cà Ná-huyện Thuận Nam, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước.
    7. Công tác văn phòng:
    - Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2016).
    - Tổ chức kiểm tra cải cách hành chính theo Kế hoạch số 1051/KH-STP ngày 25/7/2016; Báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính tỉnh năm 2016; kiểm tra và cài đặt lại phần mềm TD Office để đưa vào sử dụng; nâng cấp Trang thông tin điện tử của Sở.
    - Tiến hành bổ nhiệm lại 02 cán bộ và kéo dài thời gian giữ chức vụ 01 cán bộ.
    8. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại-tố cáo: 
    Ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch tại UBND xã Cà Ná, huyện Thuận Nam.
    Trên đây là chương trình trọng tâm tháng 9/2016 của Sở Tư pháp./.

Văn phòng